KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

   UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv

čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj:01-6-40/24, od 27. 3. 2024. godine, direktor Instituta objavljuje

 

KONKURS

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

 

Raspisuje se konkurs za izboru u naučno zvanje:

  1. Naučni saradnik                              

- Doktor  nauka iz oblasti sociologije                                                         1 izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu,  Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kandidati trebaju da ispunjavaju i dodatne kriterije.

Dodatni kriteriji su:

  • naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8;
  • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
  • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

  • svojeručno potpisana prijava na konkurs;
  • dokaz o naučnom stepenu doktora socioloških nauka;
  • biografija i bibliografija;
  • naučne radove (dostaviti kopije);
  • dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
  • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija).

Izbor u zvanje naučni saradnik se vrši na period od pet godina.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa odlukom o izboru u naučno zvanje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na web stranici Instituta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo sa naznakom “Za Konkurs“.

 

                                                          D I R E K T O R

 

 

Share: