O nama

Direktor               

                           

Dr. Fikret Bečirović
Direktor (od juna 2018)
Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti  i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Biografiju dr. Fikreta Bečirovića pročitajte na linku -   CURRICULUM VITAE

 

Prof. dr. Rasim Muratović
Direktor (od juna 2014. do maja 2018.)
Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti  i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Biografiju prof. dr. Rasima Muratovića pročitajte na linku -   CURRICULUM VITAE

Prof. dr. Smail Čekić

Direktor (od septembra 1992. do 1. juna 2014.)
Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti
i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Radni odnos zaključen s 30. aprilom 2018. godine.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI SA PODACIMA O
NAUČNO-NASTAVNIM ZVANJIMA I POLJU ISTRAŽIVANJA
 •BHW3018.doc

 

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava iz Sarajeva je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina.

Institut je formiran 4. septembra 1992. na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, broj 16/92), koja je potvrđena na sjednici Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, 1. juna 1994 (“Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, broj 13/94). Sjedište Instituta je u Sarajevu. Institut je članica Univerziteta u Sarajevu.
Djelatnost Instituta usmjerena je naročito na istraživanje:

 • Planiranja, pripremanja, započinjanja i/ili vođenja agresorskog rata ili rata kojim se krše međunarodni ugovori, sporazumi ili garancije ili učestvovanje u nekom zajedničkom planu ili zavjeri za izvršenje bilo kog od navedenih djela;
 • Povreda ratnih zakona i ratnih običaja; ubistvo, zlostavljanje ili odvođenje na prinudni rad ili za koji drugi cilj civilnog stanovništva okupirane teritorije ili u okupiranu teritoriju; ubistvo ili zlostavljanje ratnih zarobljenika ili lica na umoru; ubijanje talaca; pljačkanje javne ili privatne imovine; namjerno razaranje gradova ili sela ili pustošenje neopravdanim vojnim potrebama;
 • Genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva; ratnih zločina protiv ranjenika i bolesnika; ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika; organizovanja grupa za podsticanje na izvršavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina; protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja; protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu; upotrebe nedozvoljenih sredstava borbe; povreda parlamentara; surovo postupanje sa ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima; neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika; uništavanja kulturnih i historijskih spomenika; podsticanja na agresorski rat; zloupotreba međunarodnih znakova; rasne i druge diskriminacije; zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu; međunarodni terorizam; ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom; uzimanje talaca, kao i druge teške povrede pravila međunarodnog prava.

Članovi Naučnog vijeća su:

 • Dr. Fikret Bečirović, viši naučni saradnik – predsjedavajući;
 • Prof. dr. Rasim Muratović, naučni savjetnik – član;
 • Dr. Meldijana Arnaut Haseljić, naučni saradnik – član;
 • Dr. Ermin Kuka, naučni saradnik – član;
 • Dr. Sabahudin Šarić, viši stručni saradnik – član;
 • Dr. Sabina Subašić-Galijatović, viši stručni saradnik – član;
 • Dr. Amir Kliko, viši stručni saradnik – član;
 • Dr. Mesud Šadinlija, viši stručni saradnik – član;
 • Mr. Alma Hajrić-Čaušević, viši stručni saradnik – član;
 • Mr. Zilha Košuta, viši stručni saradnik – član;
 • Mr. Merisa Karović-Babić, viši stručni saradnik – član;
 • Mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik – član;
 • Mr. Almir Grabovica, viši stručni saradnik – član;
 • Mr. sc. Ilvana Salić, viši stručni saradnik - član.

ARHIVA INSTITUTA

Institut posjeduje relevantnu arhivsku građu i naučno utemeljene izvore koji koriste u cilju realizacije naučnoistraživačkih projekata iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Radi se o arhivskoj građi kojom se potvrđuje planiranje, pripremanje, započinjanje i vođenje agresorskog rata ili rata kojim se krše međunarodni ugovori ili sporazumi, povreda ratnih zakona i ratnih običaja, teške povrede Ženevskih konvencija, genocida, zločina protiv mira, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih oblika kršenja međunarodnog humanitarnog prava, nečovječno postupanje (surovo postupanje, okrutno postupanje, nehumana djela), pojedinačna i masovna ubistva, prisilni nestanci, masovne grobnice, vansudska zatočenja civila, silovanja i seksualna zlostavljanja
Za 25 godina postojanja stvorena je bogata arhivska građa dokaznih predmeta sačinjena od originalnih dokumenata vojnih i policijskih struktura, izvještaja eksperata, izjava žrtava i svjedoka, dokumenata nacionalnih i međunarodnih organizacija, transkripta suđenja, video i fotozapisa, raznih vrsta saopćenja i drugih dokaznih predmeta.
Ovako bogata arhivska građa učinjena je dostupnom, prije svega, za akademsku zajednicu koja je može eksploatirati za naučnu elaboraciju događaja sa konca 20. stoljeća. Također, važno je da je pristup omogućen nezavisnim organizacijama i institucijama koje je, eventualno, mogu koristiti za pokretanje procesa koji se odnose na utvrđivanje činjenica o zločinima, izgradnju historijskog sjećanja, ali i za podršku procesima pred nacionalnim sudovima. Time bi stvorili bazu činjenica važnih za utvrđivanje istine o zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava kojima će se onemogućiti pokušaji falsifikovanja i revidiranja događaja i historije.