KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

UNIVERZITET U SARAJEVU
Institut za istraživanje zločina protiv  
čovječnosti i međunarodnog prava
S A R A J E V O

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj 01-12-51/21, od 22. 7. 2021. godine, direktor Instituta objavljuje

KONKURS
ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:
1.     Viši naučni saradnik                 
- Doktor nauka iz oblasti historije 1 izvršilac
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati i dodatne kriterije.
Dodatni kriteriji su:
-    najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
-    objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao naučni projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučni saradnik.
Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:
-    dokaz o naučnom stepenu doktora nauka;
-    naučne radove;
-    biografiju s bibliografijom;
-    dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
-    uvjerenje o državljanstvu.

Izbor u zvanje viši naučni saradnik vrši se na period od šest godina.
Kandidat zasniva radni odnos u skladu s odlukom o izboru u naučno zvanje.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internetskoj stranici Instituta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo s naznakom “Za konkurs“.

 

Share: