Konkurs za izbor u naučno zvanje

eta charset="utf-8">

   UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv  

čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj 01-/19-29/19, od 26. 6. 2019. godine, direktor Instituta objavljuje 

 

KONKURS

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

 

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:

  1.  Viši naučni saradnik               

- Doktor društvenih nauka iz oblasti sigurnosti i mirovnih studija                1 izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati i dodatne kriterije.

Dodatni kriteriji su:

            -    proveden najmanje jedan izborni period u zvanju naučnog saradnika;

  • najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;

  • objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao naučni projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučni saradnik.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

  • dokaz o naučnom stepenu doktora nauka;

  • naučne radove;

  • biografiju s bibliografijom;

  • dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;

  • uvjerenje o državljanstvu.

Izbor u zvanje viši naučni saradnik vrši se na period od šest godina.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu s odlukom o izboru u naučno zvanje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internetskoj stranici Instituta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Halida Nazečića br. 4, Sarajevo s naznakom “Za konkurs“.

 

                                                      V. D. D I R E K T O R 


 

Share: