KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv 

čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-6-64/22 od 27. 4. 2022. godine, direktor Instituta objavljuje

 

KONKURS

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

 

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:

  1.  Viši naučni saradnik                                   

- Doktor nauka iz oblasti historije 1 izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati i dodatne kriterije.

Dodatni kriteriji su:

  • najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
  • objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao naučni projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučni saradnik.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

  • dokaz o naučnom stepenu doktora nauka;
  • naučne radove;
  • biografiju s bibliografijom;
  • dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
  • uvjerenje o državljanstvu.

 

Izbor u zvanje viši naučni saradnik vrši se na period od šest godina.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu s odlukom o izboru u naučno zvanje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na internetskoj stranici Instituta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo s naznakom “Za konkurs“.

 

                                                           D I R E K T O R

Share: