KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA

UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV

ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

 

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16) i Odluke Vijeća Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, broj:166-2/I-20, od 24. april 2020. godine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


            Direktor Instituta bira se na mandatni period od četiri (4) godine s mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uslove:

opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora
 3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom

posebni uslovi:

 1. da je doktor nauka;
 2. da je izabran u naučno zvanje naučni savjetnik ili viši naučni saradnik
 3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta
 4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 1. biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata
 2. opis naučnog i stručnog rada
 3. program rada i razvoja za mandatni period
 4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje
 5. uvjerenje o državljanstvu
 6. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
  1. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;
  2. da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
  3. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
  4. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom.

Tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Aleja Bosne Srebrene bb. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom “Prijava za konkurs za izbor direktora – za Komisiju“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

 

                                                                                                                      

Share: