JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA UNIVERZITETA U SARAJEVU

eta charset="utf-8">

UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV

ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

 

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16) i Odluke Vijeća Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, broj: 14-1/I-20, od 20. januara 2020. godine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


    Direktor Instituta bira se na mandatni period od četiri (4) godine s mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uslove: 

opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine

 2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora

 3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom

posebni uslovi:

 1. da je doktor nauka;

 2. da je izabran u naučno zvanje naučni savjetnik ili viši naučni saradnik

 3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta

 4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 1. biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata

 2. opis naučnog i stručnog rada

 3. program rada i razvoja za mandatni period

 4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje

 5. uvjerenje o državljanstvu

 6. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

  1. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;

  2. da nije član Upravnog odbora Univerziteta;

  3. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;

  4. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom. 

Tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Halida Nazečića br. 4. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom “Prijava za konkurs za izbor direktora – za Komisiju“. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Share: