KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

eta charset="utf-8">

UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv

čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-38-12/19, od 23.12.2019. godine, direktor Instituta objavljuje 

 

KONKURS

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

 

Raspisuje se konkurs za izboru u naučno zvanje:

  1. Naučni saradnik               

- Doktor historijskih  nauka                    1 izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu,  Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kandidati trebaju da ispunjavaju i dodatne kriterije.

Dodatni kriteriji su:

  • naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8;

  • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;

  • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

  • dokaz o naučnom stepenu doktora historijskih nauka;

  • naučne radove;

  • biografiju sa bibliografijom;

  • dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;

  • prosjek ocjena sa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za kandidate sa stepenom trećeg ciklusa studija iz naučne oblasti za koje se bira;

  • uvjerenje o državljanstvu.

Izbor u zvanje naučni saradnik se vrši na period od pet godina.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa odlukom o izboru u naučno zvanje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na web stranici Instituta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Halida Nazečića br. 4, Sarajevo sa naznakom “Za Konkurs“.

 

                                                         V. D. D I R E K T O R

Share: