Publikacije

BIBLIOTEKA


Biblioteka Instituta raspolaže literaturom od velikog značaja za sve aspekte istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, te daje bogat izvor informacija istraživačima, studentima, novinarima ali i svima koji se na bilo koji način bave istraživanjem ovih ali i sličnih tema.Knjige su na bosanskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. U toku je realizacija projekta proširivanja bibliotečkog fonda Instituta, koji se, između ostalog, ostvaruje i saradnjom sa drugim bibliotekama. Višejezični bibliotečki fond je posebno zanimljiv stranim istraživačima.

Nekoliko hiljada bibliotečkih jedinica iz više od deset oblasti su dostupni široj javnosti, te se sve knjige iz biblioteke Instituta mogu posuditi bez plaćanja članarine, ali uz polog CIPS-ovog identifikacionog dokumenta (lična, vozačka dozvola).

Biblioteka također raspolaže svim izdanjima Instituta, koja su nabrojana u prilogu.
Radno vrijeme biblioteke je od 08-16 h. Kontakt telefon: 033 561 360.

IZDAVAČKA DJELATNOST

© 2009 Univerzitet u Sarajevu

 

PDF KNJIGE

Arne Johan Vetlesen

S norveškog preveo Rasim Muratović

Zlo i ljudsko dostojanstvo

Oyvind Osterud

S norveškog preveo Rasim Muratović

Šta je rat

Rasim Muratović

Genocid u Brčkom 1992-1995. (PRVI DIO)

Genocid u Brčkom 1992-1995. (DRUGI DIO)

Genocid u Brčkom 1992-1995. (TREĆI DIO)

Arne Johan Vetlesen

S norveškog preveo Rasim Muratović

Studije o zlu

Rasim Muratović

Olovo 1992-1995. Stradanje i razaranje herojskog Olova

Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Šefko Hodžić, Muhamed Smajić, Mesud Šadinlija

Prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine

Smail Čekić

Dejtonski (mirovni) sporazum – legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 1
Dejtonski (mirovni) sporazum – legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 2
Dejtonski (mirovni) sporazum – legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 3

Smail Čekić

Genocid i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini


Kjell Arild Nilsen
(S norveškog preveo Dr. Rasim Muratović)

MILOŠEVIĆ U RATU I U HAGU -dokumentacija-


Rasim Muratović

Genocid u Ahmićima 1993.


Rasim Muratović

Holokaust nad Jevrejima i Genocid nad Bošnjacima


Fikret Bečirović

Kulturna polivalentnost i apsurd zločina u Bosni i Hercegovini


Sabahudin Šarić

Velikosrpska ideologija


Smail Čekić, Muhamed Šestanović, Merisa Karović i Zilha Mastalić-Košuta

Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (1-351 str.)
Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (351-867 str.)


Svjedočenje ambasadora Arrie

Genocid u kontinuitetu


Zbornik radova s Okruglog stola, održanog 26. januara 2011. u Goraždu povodom 26. januara 1942 – Dana sjećanja na genocid u Gornjem Podrinju

Sjećanje, opomene i poruke


Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “BOSANSKI RAT” Dobrice Ćosića, održane 3. maja 2012. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu

Ćosićev rat


Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Bihaću od 22. – 24. septembra 2000.

Zločini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991-1995.


Muharem Kreso

Iskustva odbrane Bosne i Hercegovine


Presuda Međunarodnog suda pravde

P R E S U D A MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE: BOSNA I HERCEGOVINA PROTIV SRBIJE I CRNE GORE, 26. februar 2007.


Zbornik radova

Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995.

NASTANAK, RAZVOJ I FUNKCIONISANJE INSTITUTA za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu 1992-2013.

Monografija Instituta


Rasim Muratović


BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE (knjiga I)


BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE (knjiga II)


Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Potočarima (Srebrenica) od 10. – 11. jula 2009.

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE (knjiga I)

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE (knjiga II)


Smail Čekić
Research of Genocide Victims,
with a special emphasis on Bosnia and Herzegovina


Smail Čekić
ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA GENOCIDA,
SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU


Smail Čekić
Agresija Na Republiku Bosnu i Hercegovinu: Planiranje, Priprema, Izvodjene
DIO I & DIO II


Smail Čekić
The Aggression Against The Republic Of Bosnia And Herzegovina: Planning, Preparation, Execution
PART I & PART II


Rasim Muratović

Moć i nemoć države blagostanja


Smail Čekić, Muhamed Šestanović, Merisa Karović i Zilha Mastalić-Košuta

Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (1-351 str.)
Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (351-867 str.)

 

Prof. dr. Smail Čekić

AGRESIJA NAD BOSNOM I GENOCID NAD BOŠNJACIMA 1991-1993

Sarajevo, 1995.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 442 strane.

Historija genocida nad Bošnjacima; Naoružavanje srpskog stanovništva; Dislokacija materijalno-tehničkih sredstava, komandi, jedinca i ustanova JNA; Vojne formacije agresora, Pozadinsko osiguranje agresorskih komandi, jedinica i ustanova; Prilozi

 

Aćif Hodović

GENOCID U BOSNI 1991 – 1995.

Izložba dokumentarne fotografije
(Dvojezično izdanje: bosanski/engleski)

Sarajevo, 1995.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo.

Uvod;
Masakri nad civilima;
Snajperska dejstva po ulicama;
Sarajevska groblja;
Kako preživjeti?;
Uništavanje bolnica;
Kulturocid;
Uništavanje sakralnih objekata;
Uništavanje značajnih privrednih i drugih objekata;
Razaranje stambenih četvrti;
Budućnost Bosne.

 

Roy Gutman

SVJEDOK GENOCIDA

Sarajevo, 1995.

Vijeće Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca Sarajevo u saradnji sa Udruženjem Muslimana za antigenocidne aktivnosti “MAG” Sarajevo i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, biblioteka “POSEBNA IZDANJA”, Sarajevo, 1995, 280 strana.

Etničko čišćenje; Zatvorenici srpskog rata; “Poput Auschwitza”, Logor smrti, Gulag; Bosanska strava silovanja; Hrvatsko-muslimanski sukob; Sramota u Bosni; Bolnica na rubu opstanka; Nauslišene molbe; Logori u Bosni; Francuzi se pokušavaju opravadati za neaktivnost u Bosni; Ključna uloga Jugoslavije u napadu na Goražde.

 

Dževad Salkić

POČECI AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU, Izložba – SVJEDOČENJA SA EKRANA

(Dvojezično izdanje: Bosanski/Engleski)
Sarajevo, 1995.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo i RTV Bosne i Hercegovine, Bonn 31.8-4.9.1995.

Okupacija Bosne i Hercegovine; Žrtve genocida Arkanovih i drugih snaga iz Srbije; Zločini u Bijeljini, Višegradu, Foči, Kupresu, Mostaru, Bosanskom Brodu, Sarajevu, Čapljini…; Pokušaj zauzimanja Sarajeva; Progoni i masovna ubistva; Uništavanje infrastrukturnih, obrazovnih, zdravstvenih, vjerskih i drugih objekata.

 
ZBORNIK RADOVA “ETNIČKO ČIŠĆENJE” – GENOCID ZA “VELIKU SRBIJU”

Sarajevo, 1996.

Dokumentacija Društva za ugrožene narode priredio Tilman Zülch, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Sarajevo, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo i Bosanski kulturni centar Sarajevo, Sarajevo, januar 1996, 355 strane.

“Etničko čišćenje”: pozadina i motivi “etničkog čišćenja”; “Etničko čišćenje” i međunarodno pravo; “Etničko čišćenje” po regionima; Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, Sandžak, Kosovo; Kako prevazići “etničko čišćenje”; Masovna silovanja u Bosni i Hercegovini; Nije građanski rat nego genocid; Ne kapitulirati pred nepravdom.

 

ZBORNIK RADOVA

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI 1991-1995

Sarajevo, 1997.

ZBORNIK RADOVA sa Međunarodnog kongresa za dokumentaciju genocida u Bosni i Hercegovini, Bon, 31. august-4. septembar 1995, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Gesellschaft für bedrohte Völker-International, Göttingen, Human rights Group for Bosnia, Kuala Lampur, 814 strana.

Agresija – ambijent genocida; karakter zločina; Dokumentacija počinjenih zločina; Odnos međunarodne zajednice prema genocidu u Bosni i Hercegovini; Kodifikacija počinjenih radnji i kažnjavanje zločina.

 

DOKUMENTI O ZLOČINIMA U SREBRENICI
Fotografije i faksimili

Sarajevo, 1997.Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 12. juli 1997, 56 strana.

 

Uvod; Fotografije; Mapa Srebrenice – “zaštićene zone Ujedinjenih nacija”’; Pisma generala Janviera generalu Mladiću, 11. juli 1995; Obustava vazdušnih udara nad Srebrenicom 11. jula 1995, Spisak nestalih civila koje je 13. jula 1995. Holandski bataljon predao agresoru i dr.

 

DOKUMENTI O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI

Fotografije i faksimili
Sarajevo, 1998.Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Sarajevo i Viktimološko društvo Bosne i Hercegovine Sarajevo, Sarajevo, april 1998., 100 str.

Masakri nad civilima; Koncentracioni logori; Snajperska dejstva po ulicama; Sarajevska groblja; Progoni sa vjekovnih ognjišta; Kako preživjeti; Uništavanje bosnica; Kulturocid; Uništavanje sakralnih, privrednih, stambenih i drugih objekata; Srebrenica – Bošnjačka “gernika”.

 

DOKUMENTI O ZLOČINIMA KOJI TRAJU
Srebrenica 1995-1998
Fotografije
Sarajevo, 1998.Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, juli 1998.

 

Uvod; Desteti krug pakla kroz koji su prošli Bošnjaci u Srebrenici; Napokon, i nakon svega, komad hljeba; nepodnošljiva neizvjesnost za svoje najbliže; Traganje za istinom o sinovima i muževima.

 

ZBORNIK RADOVA

ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA U SREBRENICI ZA VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1991-1995

Sarajevo, 1998.

ZBORNIK RADOVA, Edicija “SREBRENICA 1995.”, Knjiga 1, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 470 strane.

Pokolj u Srebrenici jula 1995; Ponašanje međunarodne zajednice i njenih institucija prema zločinima u Srebrenici; Jevrejski odgovor na Srebrenicu; Korijeni psihološkog nasilja nad Srebreničanima, Prikaz nestalih lica u vrijeme okupacije Srebrenice 1995. godine; Medijski aspekt genocida nad Bošnjacima Srebrenice; Svjedočenja; Dokumenti.

 

Jusuf Kadrić

BRČKO: Genocid i svjedočenja

Sarajevo, 1998.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 363 strane.

Vojne pripreme zločina u Brčkom; Događaji do početka Napada na Brčko; Pokušaji da se organizira odbrana; Oružani napad na Brčko; Sabirni centri; Tiha okupacija grada; Koncentracioni logor Luka; Stradanja u okupiranom Brčkom; Počinioci zločina; Najodgovorniji planeri i naredbodavci; Poznati izvršioci; Struktura stanovništva; Optužnica za genocid nad Bošnjacima protiv Gorana Jelisića i Ratka Češića.

 
DOKUMENTI O GENOCIDU U SREBRENICI
Fotografije

(Dvojezično izdanje: bosanski/engleski)

Sarajevo, 1998.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 65 strane.

Uvodne napomene;
Fotografije;
Izvori.

 

Prof. dr. Šemso Tucaković

ALADŽA DŽAMIJA-UBIJENI MONUMENT

Sarajevo, 1998.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 270 strana.

Foča na Drini; Simbol bošnjačke tradicije; Vrijeme i mjesto nastanka; Period prosperiteta; Sjedište Sandžaka; Aladža džamija – fočanski biser; Monument orijentalne kulture; Dobrotvor, Zadužbina Hasana Nazira (sina Jusufova); Legenda o nastanku džamije, Graditelji, Glavni majstor (Mimar-baša) i izvodžači, Remek djelo; Kulturocid.

 

Zbornik Radova

PJESNIKOV STRAH OD STVARNOSTI

16 odgovora na P. Handkeovo
ZIMSKO PUTOVANJE U SRBIJU

/ priredio Tilman Zülch/

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Sarajevo i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, biblioteka POSEBNA IZDANJA, br 23, Sarajevo, 1998., 105 strana.

Konačno razgovarajte sa žrtvama “Velike Srbije”, gospodine Handke; Jahanje Balkanom; Pisac Petar i njegova pravda; Duhovno srozavanje politizirajućih poeta; Usamljeni tragač za istinom; Komentar o Handkeu; Tvrdoglavi misionar; Peter Handke u Frankfurtu.

 

Prof. dr. Norman Cigar

GENOCID U BOSNI:
Politika “etničkog čišćenja”

Sarajevo, 1998.

Bosanski kulturni centar Sarajevo (izdavač) i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo (suizdavač), Sarajevo, 1998., 262 strane.

Genocid – Osnovni pojmovi; Historijski kontekst – analitički alat ili ludačka košulja?; Pripremna faza – Popločavanje puta u genocid; Dileme odgovornosti – Jesu li Muslimani imali druge mogućnosti; Faze implementacije – Prepoznatljiv obrazac viktimizacije; Sindrom poricanja – Žrtve i posmatrači sa strane.

 
ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA U SREBRENICI ZA VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1991-1995, Dokumenti i svjedočenja I

Sarajevo, 1999.

Edicija “SREBRENICA 1995.”, Knjiga 2, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 652 strane.

Zločini u istočnoj Bosni 1993; Demilitarizacija Srebrenice i Žepe – razoružanje Bošnjaka; Početak agresorske ofanzive na Srebrenicu “zaštićenu zonu” UN-a; Holandski bataljon je predao civile agresoru; Stradanje civila, Tajni sastanak u Beogradu – 15. jula 1995; Masovna i pojedinačna likvidacija civila; Hemijsko oružje u službi genocida; Svjedočenja; Optužnica protiv generala Krstića; Optužnica i presuda Draženu Erdemoviću.

 

Mr. Ramo Arnautović

DJECA U VIHORU RATA

Sarajevo, 2000.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 410 strana.

Stradanja djece u ratu; Smrtno stradanje djece; Ostali načini stradanja djece, Grafički prikaz stradanja bosansko-hercegovačke djece; Spašavanje djece; Agresija protiv Bosne i Hercegovine 1991-1995; Zbrinjavanje djece; Predviđanja i kako dalje; Međunarodna regulativa ljudskih prava.

 

Dr. Muhamed Šestanović

ZLOČINI NAD PSIHIČKIM INTEGRITETOM DJECE

Sarajevo, 2000.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 209 strane.

Psihička trauma – entitet psihičkog dezintegriteta; Teorijske i metodološke osnove istraživanja psihičke Trauma kod djece; Zločini nad psihičkim integritetom – Rezultati istraživanja; Zločini nad psihičkim integritetom – obim narušenosti; Posljedice zločina nad moralnim integritetom; Značaj istraživanja posljedica zločina – zaključci i preporuke.

 

Mr. Fuad Purišević

BORAČKA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 2000.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 391 strane.

Historijat boračke zaštite; Savremeni sistemi boračke zaštite; Reguliranje prava boračke zaštite u Bosni i Hercegovini; Ostvarivanje i postupak ostvarivanja osnovnih prava porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i umrlih vojnih invalida; Prava boračke populacije od Drugog svjetskog rata do danas.

 

Prof. dr. Smail Čekić

Prof. mr. Muharem Kreso

Dr. Bećir Macić

GENOCID U SREBRENICI “SIGURNOJ ZONI” UJEDINJENIH NACIJA, JULA 1995

Sarajevo, 2000.

Edicija “SREBRENICA 1995.”, Knjiga 3, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 532 strane.

Izvještaj o Srebrenici Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija, od 15. novembra 1999; Nedostatak volje da se zaustavi agresija i spriječi genocide nad Bošnjacima; Konktekst događaja – okolnosti pod kojima su u Bosni i Hercegovini uvedene “sigurne zone” UN-a; “Sigurne zone” – uvođenje, definicija, politika; Primjena politike “sigurnih zona” (kontroverze i opstrukcije); Napad na Srebrenicu i upotreba zračne sile; Prikrivanje zločina; Ocjene i pouke gneocida u Srebrenici; Karakter “sukoba” u Bosni i Hercegovini; Prilozi.

 

Prof. dr. Norman Cigar

ULOGA SRPSKIH ORIJENTALISTA U OPRAVDAVANJU GENOCIDA NAD MUSLIMANIMA BALKANA – THE ROLE OF SERBIAN ORIENTALISTS IN JUSTIFICATION OF GENOCIDE AGAINST MUSLIMS OF THE BALKANS

(Dvojezično izdanje – Bosanski/Engleski)
Sarajevo, 2000.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo i Bosanski kulturni centar Sarajevo, Sarajevo, 2000., 139 strane.

Srpski orijentalisti osiguravaju naučnu podršku; Orijentalizam i nacionalizam – razvijanje simbioze; Utiranje puta za genocid; Muslimani kao egzistencijalna prijetnja svemu; Stalna prijetnja; Muslimanska zavjera protiv Srbije i Zapada; Upozoravajuća misija; Od analize do advokature – opravdavanje genocida.

 

Prof. dr. Boyle Francis Antony

BOSANSKI NAROD OPTUŽUJE ZA GENOCID:

Postupak pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije radi sprječavanja i kažnjavanja zločina 
Sarajevo, 2000.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2000., 547 strane.

Odluka o podnošenju tužbe u vezi sa primjenom Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Jugoslavije – Srbije i Crne Gore; Zahtjev o pokretanju postupka; Zahtjev za izricanje privremenih mjera zaštite koji je podnijela Vlada Republike Bosne i Hercegovine 29. marta 1993; Javne rasprave Sudskog vijeća.

 
ZBORNIK RADOVA ZLOČINI U VRBANJI JULA 1993

Sarajevo, 2001.

Zbornik radova, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 514 strane.

Bugojno – razvoj i prilike do agresije; Planiranje i učešće Republike Hrvatske u zločinima; Događaji koji su predhodili zločinima; Izvršenje zločina u Vrbanji; Obim, oblici i karakteristike počinjenih zločina; Žrtve zločina; Odgovornost za zločine; Prilozi, Dokumenti, Svjedočenja.

 

Enes Muračević

UBIJENE I NESTALE ŽRTVE ZLOČINA U VOGOŠĆI 1992-1995

Sarajevo, 2001.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2001, 385 strana.

Hapšenje civila; Logori, Masovne i pojedinačne likvidacije civila; Zločini Jovana Tintora; Stanje u logoru “Bunker”; Ubistva u “živom štitu”; Odgovornost za zločine dr. Nikole Poplašena; Ubijeni i nestali; Mape i dokumentarne fotografije.

 

Dr. Bećir Macić

ZLOČINI PROTIV MIRA

Sarajevo, 2001.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2001, 530 strana.

Opće određenje pojma “agresija”; Velikodržavni Projekti; Podsticanje na agresiju; Planiranje agresije; Pripremanje agresije; Planovi za izvršenje; Subjekti izvršenja; Instrumenti izvršenja; Pomagači-saučesnici izvršenja agresije; Nedozvoljena sredstva i načini borbe; Objekti agresije; Prilozi.

 

Prof. dr. Norman Cigar

VOJISLAV KOŠTUNICA I BUDUĆNOST SRBIJE

Sarajevo, 2002.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo i KULT/B Sarajevo, 2002., 228 strane.

Osnovni pojmovi; Paradigma jednog nacionaliste; Realnost političke moći i paradigme; Ocjena pokazatelja promjena; Konfrontacije u prošlosti kao ogledalo konflikata; Izgledi za budućnost; Zaključci i Prilozi.

 

Mr. Ramo Arnautović

DJEČIJI DOMOVI ZA RATNU SIROČAD U BOSNI I HERCEGOVINI 1945. – 1960.

Sarajevo, 2003.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 2003., 353 strane.

Bosanski model; Traganje za optimalnim – Period 1945. – 1948.; Stabilizacija 1948. – 1952.; Postepeno gašenje – Period 1952.- 1960. i Zaključna razmatranja.

 

Prof. dr. Ismet Dizdarević

NEZABORAV USJEKLINA GENOCIDA

Sarajevo, 2003.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 2003., 226. strane.

Studije i eseji o psihološkim dimenzijama genocida; Promocije knjiga o agresiji, genocidu i odbrani BiH; Iskrojenjivanje etnocentrizma, ostvarivanje potreba povratka i oporavak traumatiziranih osoba.

 
RUŽE IZGORJELE

Užasi rata u dječijim očima
Sarajevo, 2003.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i EL-KALEM – Izdavački centar Rijaseta Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini Sarajevo, Sarajevo, 2003., 239 strana.

Uvod; Ruže izgorjele; Djeca crtaju i pišu; Mjesta spominjanaj događaja (karta); Očima djece; Tuzla – luka spasa; Kako smo preživjeli; Čemu se djeca nadaju poslije rata.

 

Preljub Tafro

Dr. Bećir Macić

GENOCID NAD BOŠNJACIMA NA PODRUČJU FOČE 1992-1995.

PRILOG UTVRĐIVANJU ŽRTAVA
Sarajevo, 2004.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2004., 461 strana.

Žrtve na području Foče – Izvan logora po mjesnim zajednicama; Žrtve u logoru kazneno-popravni dom; Prilozi – Svjedočenja; Stanovništvo opštine Foča prema izjašnjavanju o nacionalnoj pripadnosti po naseljenim mjestima prema popisu iz 1991.; Dokumentarne fotografije.

 

Mr. Vahid Karavelić

AGRESIJA NA BOSNU I HERCEGOVINU

Sjeveroistočna Bosna 1991. do 1992.
Sarajevo, 2004.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2004., 377 strana.

Društvene i političke promjene u SFRJ u periodu 1990. – 1992; Političko-vojni odnosi beogradskog režima; JNA sa SDS Bosne i Hercegovine u izvođenju agresije na Bosnu i Hercegovinu; Sjeveroistočna Bosna u političkim i vojnim planovima agresora i realizacija tih planova; Odbrana sjeveroistočne Bosne od agresije; Prilozi.

 

Prof. dr. Smail Čekić

AGRESIJA NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU

Planiranje, priprema, izvođenje (Knjiga 1 i 2)
I NA ENGLESKOM
Sarajevo, 2004.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2004., 1328 strana.

Udar na ustavni koncept odbrane SFRJ; Srpski velikodržavni projekat i planiranje zločina; Velikosrpski pokret; Predsjedništvo SFRJ do marta 1991.; Omeđivanje granica Velike Srbije; Konstituisanje velikosprpske pete kolone u Bosni i Hercegovini; Neposredne pripreme za agresiju; Oružane formacije velikosrpskog agresora i njihova logistika; Uključivanje Republike Hrvatske u agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

ČITAJ U PDF FORMATU!
DIO I
DIO II

 

Mr. Faid Hećo

ULOGA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE U AGRESIJI NA BOSNU I HERCEGOVINU

Sarajevo, 2005.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 410 strana.

Knjiga je koncipirana kao teorijska studija idejnih, povijesnih, političkih i vojnih aspekata velikosrpske agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sa težištem na analizi uloge Jugoslovenske narodne armije u pripremi i izvođenju agresije na Bosnu i Hercegovinu. Društveno političke i vojne promjene u SFRJ pred njen raspad; Transformacija JNA u srpsko-crnogorsku vojsku; Specijalni rat JNA u periodu pripreme za agresiju na Bosnu i Hercegovinu; Operativno-strategijski raspored JNA na prostoru Bosne i Hercegovine pred agresiju; Aktivnosti JNA na naoružavanju i opremanju kolaboracionističkih snaga u BiH i raznih paravojnih formacija iz Srbije i Crne Gore; Borbena dejstva i druge aktivnosti JNA u početnom periodu agresije na BiH; Reorganizacija JNA u tri srpske vojske i formalno preimenovanje dijela JNA u Vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine… itd.

 

Izložba fotografije dokumenata
povodom desetogodišnjice zločina

GENOCID NAD BOŠNJACIMA SIGURNE ZONE UN SREBRENICA JULA 1995. GODINE

Dvojezično izdanje: Bosanski/Engleski

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 76 strana.

Uvodne napomene; Srebrenica do agresije na Bosnu i Hercegovinu; Srebrenica do jula 1995. godine, Srpska okupacija Srebrenice 11. jula 1995. godine, progon i genocidni pokolj Bošnjaka, Prihvatni kamp u Dubravama kod Tuzle; Masovna smaknuća; Pokušaj spasavanja kroz planinske vrleti Podrinja, Masovne grobnice; Memorijalni centar u Potočarima; Odnos svijeta prema genocidu u Srebrenici.

 

Prof. dr. Esad Zgodić

POLITIKE FANTAZIJA: O ratu protiv Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2005.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2005., 252 strane.

Uvod; Tipične škole fantazija; Replike Hantingtonu i sumišljenicima; Za politiku prevenciju; S onu stranu fatalizma i racionalizma.

 

Dr. Duljko Hasić

RATNE ŠTETE U SARAJEVU 1992-1995.

Sarajevo, 2006.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2006., 374 strane.

Predgovor; Uvod; Metodološka osnova istraživanja; Rezultati istraživanja: Privreda; Banke; Stambeni fond; Komunalna infrastruktura; Obrazovanje i nauka; Kultura; Zdravstvena i socijalna zaštita; Objekti sporta; Vjerski objekti; Projekti obnove Sarajeva.

 

Dr. Safet Bandžović

ISELJAVANJE BOŠNJAKA U TURSKU

Sarajevo, 2006.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2006., 773 strane.

Predgovor; Muhadžirski pokreti na Balkanu krajem XIX i početkom XX stoljeća; Iseljavanje 1912-1918; Iseljavanja između Dva svjetska rata; Iseljenički projekti i stradanje Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu; Poratna iseljavanja u Tursku; Život u Turskoj.

 

Dr. Hajriz Bećirović

GENOCID U SAVREMENOJ DRUŠTVENOJ ZNANOSTI

Sarajevo, 2007.

(I englesko izdanje postoji – “GENOCIDE IN CONTEMPORARY SOCIAL SCIENCE”)

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007., 265 strana.

Predgovor; Teorijsko-metodološki pristup istraživanju; Određenje pojma genocida u društvenoj znanosti; Oblici genocidnih procesa i genocidna tehnologija; Zločin genocida u Bosni i Hercegovini u svjetlu teorija genocida; Međunarodna zajednica i zločin genocida u BiH (1992-1995).

 

GENOCID U SREBRENICI, SIGURNOJ ZONI UN-a, JULA 1995. GODINE 


Sarajevo, 2007., Dvojezično izdanje: Bosanski/EngleskiInstitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007., 115 strana.

Uvodne napomene; Do agresije na Bosnu i Hercegovinu; Srebrenica do jula 1995. godine, Srpska okupacija Srebrenice 11. jula 1995. godine, progon i genocidni pokolj Bošnjaka, Masovna smaknuća; Masovne grobnice; Memorijalni centar u Potočarima; Odnos svijeta prema genocidu u Srebrenici.

 

Dr. Rasim Muratović

HOLOKAUST NAD JEVREJIMA I GENOCID NAD BOŠNJACIMA

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo 2007., 276 strana.

Uvod; Holokaust; Genocid nad Bošnjacima; Fenomenologija zla; Jedan scenarij za budućnost.

 

Prof. mr. Muharem Kreso

NACISTIČKO “KONAČNO RJEŠENJE” JEVREJSKOG PITANJA U OKUPIRANIM ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA OD 1941. DO 1945.

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo 2007, 276 strana.

Predgovor; Uvod; Koncept Hitlerove prostorne politike i Jevreji Evrope; Jevreji na prostoru Balkana Jugoslavije do Drugog svjetskog rata; Jevrejska zajednica u okupiranoj Jugoslaviji i Albaniji 1941. godine; Invazivni period fašističke okupacije; Specifična sudbina u aprilskom ratu zarobljenih Jevreja; Uklanjanje Jevreja na njemačkom okupacionom području; Stradanje Jevreja na ostalim okupacionim područjima; Stradanje iz Srednje Evrope izbjeglih i na prisilan rad dovedenih Jevreja; Specifičnosti položaja Bosne i Hercegovine i stradanja njenih Jevreja.

 

Uredio prof. dr. Steven L. B. Jensen

GENOCID – SLUČAJEVI, POREĐENJA I SAVREMENE RASPRAVE

Sarajevo,2007.
Bosansko izdanje

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007, 403 strane.

Uvod; Slučajevi i uporedne perspektive; Savremene rasprave; Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

 

Međupresuda Haškog tribunala od 16. juna 2004.


MILOŠEVIĆU DOKAZAN GENOCID U BOSNI
Sarajevo, 2007., Bosansko i Englesko izdanjeInstitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo 2007, 253 strane.

 

Uvod; Primjena pravila 98 BIS – PRAVO; Prigovori na tri optužnice; Dispozitiv; Izdvojeno mišljenje sudije Patricka Robinsona; Suprotno mišljenje sudije O-gon Kwon.

 

Prof. dr. Jusuf Žiga

VRIJEME “RAZLJUĐENIH DVONOŽACA” PARADIGMA BOSNE KOJU SU IZDALI

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007, 189 strana.

Uvodni dio; Čemu ataci na općeljudsko jedinstvo različja?; Igrokazi oko demokratije; Paradigma Bosne – izdaja višestoljetnog multilaterizma, Abstract.

 

Prof. dr. Ante Milanović

PREHRANA SARAJEVA U OPSADI 1992-1995

Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2007, 272 strane.

(Predgovor, Sto dana humanitarne pomoći i gladovanja stanovnika Sarajeva; Hiljadu dana humanitarne pomoći i gladovanja stanovnika Sarajeva – pokušaj rekonstrukcije: Prilozi)

 

Mr. Bakir Alispahić

TERORIZAM: ŠTA JE TO

Sarajevo, 2007.
(I englesko izdanje postoji – TERRORISM: WHAT IS IT)

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., 253 strane.

(Terorizam kao društvena pojava; Terorizam kao društvena struktura; Terorizam kao društveni proces; Terorizam kao društveni sistem; Najpoznatije definicije terorizma i klasifikacija sa historijom nastajanja; Pokušaj formiranja sintetičke naučne definicije terorizma; Pokušaj formiranja opće naučne definicije)

 

Dr. Senija Milišić

INSTITUCIONALIZACIJA NAUKE U BOSNI I HERCEGOVINI 1945-1958.

Sarajevo, 2007.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., 372 strane.

Pretpostavke institucionalizacije nauke; Ciljevi i zadaci naučnih institucija; Hronologija osnivanja naučnih institucija; Centralizacija naučnih institucija; Struktura Univerziteta u Sarajevu, Finansiranje naučnih ustanova; Kadrovi institucija nauke; Rezultati institucionalizacija nauke.

 

Prof. dr. Smail Čekić

ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA GENOCIDA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

Naučno-teorijska i metodološko-metodska pitanja i problemi 
Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i KULT B Sarajevo, Sarajevo, 2007, 207 strana.

Naučno-teorijski postulati i metodološki pristup istraživanju Žrtava genocida; Teorijsko-metodološka kritika dosadašnjih istraživanja žrtava genocida u Bosni i Hercegovini.

 

Prof. dr. Smail Čekić

Prof. dr. Dževad Termiz

ŽRTVE ZLOČINA U SARAJEVU 1992-1996.

Naučnoistraživački projekt
Sarajevo, 2007.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Kult B Sarajevo, Sarajevo, 2007, 164 strane.

Nacrt naučne zamisli; Instrumentariji; Planovi istraživanja i plan obrade podataka; Prilozi.

 

Dr. Rasim Muratović

MOĆ I NEMOĆ DRŽAVE BLAGOSTANJA

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007, 243 strane.

Karakteristike skandinavskog tipa države blagostanja; Utopija; Ideali države blagostanja; Jante zakon; Socijaldemokratija – šta je to; Realno stanje stvari u društvu blagostanja; Treba li se boriti Moć i nemoć; “Terminološki problemi” Praktična iskustva bosanskih izbjeglica iz Bergena u Norveškoj.

 

Mr. Velid Šabić

GENOCID U SREDNJEM PODRINJU 1992-1995.

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 218 strana.

Pojam genocida; Geografski položaj i demografska Struktura područja Srebrenice; Historijski kontinuitet velikosrpskih planova prema području Srebrenice; Uloga vojske i policije Republike Srpske u pripremi i izvršenju genocida; Analiza optužnica i presuda na Međunarodnom sudu u Hagu, vezanih za događaje u i oko Srebrenice jula 1995; Rezultati genocida.

 

Eli Tauber

KADA SU KOMŠIJE BILI LJUDI

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008. 79 strana.

Uvod; Međunarodna škola za studije holokausta; Pravednici među narodima Bosne i Hercegovine; Pošteni ljudi uvijek pomažu; Zadatak izvršen-prijateljstvo Ostalo; Čovjek koji je spasio 100 Jevreja; Hasijina djeca; Kao jedna porodica; Kad se neko ne boji; Geni ostaju geni.

 

Dr. Mustafa Memić

GUSINJSKO-PLAVSKA KRAJINA U VRTLOGU HISTORIJE

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 216 strana.

Gusinjsko-plavska Krajina; Veliki rat (1683-1699); Između velikog (bečkog) rata i Berlinskog kongresa; Posljedice odluka Berlinskog kongresa; Stradanja u Prvom balkanskom ratu; Kraj Prvog svjetskog rata i strah od ponavljanja zločina iz Prvog Balkanskog rata; Fašistička okupacija i odgovor dvaju pokreta; Dokumenti – značajne ličnosti oslobodilačke i antifašističke borbe gusinjsko-plavske krajine (kratka biografija).

 

ZBORNIK RADOVA

OPSADA I ODBRANA SARAJEVA 1992-1995.

Sarajevo, 2008.

Zbornik radova, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 423 strane.

Uvodni referat; Međunarodno-pravni, politički i historijski značaj odbrane Sarajeva; Vojna samoodbrana Sarajeva; Sarajevo se brani istinom; Sarajevo se branilo i spašavanjem kulturno- historijskog nasljeđa; Sarajevo se branilo i svojom kulturom i civiliziranosti; Vjerske zajednice u opsjednutom Sarajevu; Borci NOR-a 1941-1945. u odbrani Sarajeva; Posljedice opsade Sarajeva; Genocid, Urbicid i Ekocid.

 

Prof. dr. Stjepan Lapenda

SREBRENICA – PARADIGMA GENOCIDA

“Le Figaro” 2000-2006
Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 234 strane.

Genocid nad Bošnjacima – viđenje “Le Figaroa” 2000 – 2006, Genocid nad Bošnjacima – Presuda Međunarodnog suda pravde u predmetu primjene Konvencije o suzbijanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore) – na bosanskom, francuskom i engleskom jeziku, Zaključna razmatranja.

 

Mujo Alić

UPOTREBA BOJNIH OTROVA U IZVRŠENJU GENOCIDA U SREBRENICI, SIGURNOJ ZONI UJEDINJENIH NACIJA, JULA 1995

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008, 167 strana.

(Metodološki pristup; Historijat nastanka i upotrebe bojnih otrova; Upotreba bojnih otrova u Srebrenici, sigurnoj zoni ujedinjenih nacija, jula 1995. i posljedice; Predmet upotrebe hemijskog oružja i zapaljivih borbenih sredstava u širem rejonu Srebrenice; Dokumenta; Svjedočenja… )

 
PREKINUTO DJETINJSTVO

Autori: Nermina Dautbašić, Alma Gabeljić, Mediha Mustafić, Elvisa Haskić, Dželaludina Nukić, Nermina Sejdinović, Azir Osmanović, Sadmir Nukić, Admir Sejdinović
Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. – trinaeste godišnjice genocida nad Bošnjacima »sigurne zone« UN-a Srebrenica.

Sarajevo, 2008, 118 strana.

(Sjećanja djece na strahote Srebrenice; »Užasi viđeni očima djece«: prof. dr. Ismet Dizdarević; »Pomozimo im da uspiju«: Abdurahman Malkić.)

 

Presuda Međunarodnog suda pravde

Sarajevo, 2008. Bosanska Verzija
Prijevod na bosanski: Mr. Enis Omerović i Mr. Sabina Subašić – GalijatovićInstitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Sarajevo, 2008

(Kvalifikacije; Identifikacija Tužene strane; Nadležnost Suda; Primjenjivo pravo: Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Pitanja dokazivanja: teret dokazivanja, standard dokazivanja, metode dokazivanja; Činjenice na koje se poziva Podnosilac tužbe u odnosu na član II; Pitanje odgovornosti Tužene strane za događaje u Srebrenici prema članu III, tačka (a) Konvencije o genocidu; Pitanje odgovornosti za djela navedena u članu III, tačke (b) do (e) Konvencije o genocidu, u odnosu na Srebrenicu; Pitanje odgovornosti zbog kršenja obaveza sprečavanja i kažnjavanja genocida; Pitanje odgovornosti za neizvršavanje Naloga Suda o privremenim mjerama; Pitanje odštete; Dispozitiv)

 

Rasim Halilagić

FOČA 1992 – 1995.
ŽRTVE GENOCIDA

Sarajevo, 2008.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2008, 498 strana.

(Uvodne napomene; Općina Foča do 1992; Pripreme za agresiju i okupacija grada; Osnovni podaci o žrtvama u gradu Foči sa prigradskim naseljima; Uništavanje vjerskih i kulturnih objekata; Odgovornost za zločine u Foči – ustikoljanska četvorka; Dobri Fočaci u crnom vremenu; Genocid ili nešto gore; Dokumemntarne fotografije….)

 

Dr. Fadil Ademović

Četništvo i četnička propaganda u južnoslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)

(Prvi i drugi tom )

Sarajevo, 2009.
(Prvi tom 862 strane, Drugi tom 612 strana)

Izdavači: Kult B i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Prvi tom, knjiga prva: Sudionici velikih obmana. Drugi tom: Drama istorijskog zaokreta; Knjiga druga: Sumrak četništva i njegove propagande; Knjiga treća: Četnička kolaboracija u američkoj optici; Knjiga četvrta: Diobe i sudari na Balkanu.

 

Mensur Seferović

Zvijezde stajačice

Zapisi o djevojkama i majkama iz dva rata 1941-1945 i 1991-1995
Sarajevo, 2009.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2009., 317 strana.

Rasuđivanje pisca, Njihova strana rata 1941-1945, Preboli i ožiljci 1991-1995, Putopisne refleksije, Vrijeme ratno i poratno.

 

Mujo Trako

Kunovska legenda

Sarajevo, 2009.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2009., 179 strana.

Kunovo, pleme Trako, kataklizma, odiseja, kraj Kunovske legende, spisak žrtava zločina genocida u opštini Foča u periodu 1941 1945. godine.

 

Senad Sudo Omerika

Poginuli Nevesinjci u odbrani domovine 1992-1995.

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo (174 strane)

PREDGOVOR;
Poginuli Nevesinjci u odbrani domovine 1992-1995;
Šehidska mezarja i haremi u kojima su ukopani poginuli pripadnici Armije i MUP-a RBiH sa teritorije općine Nevesinje;
Završna razmatranja;
Prilozi.

 

Mr. Sabahudin Šarić

Velikosrpska ideologija

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, (163 strane).

Teorijski okvir; Ideologija je značenje u službi moći; Određenje i epski korijeni velikosrpske ideologije; Uloga simboličkih formi kosovskog epa u velikosrpskoj ideologiji; Simboli „Gorskog vijenca“ i „Na Drini ćuprije“ u službi velikosrpske ideologije; Srpska pravoslavna crkva i velikosrpska ideologija; Velikosrpski politički programi; Zaključak i recenzije.

 

Priredili: Sabina Subašić – Galijatović
Enis Omerović

Optužnice protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo (422 strane).

PREDGOVOR;
I INICIJALNA OPTUŽNICA PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA I RATKA MLADIĆA, “BOSNA I HERCEGOVINA”, 24. juli 1995;
II INICIJALNA OPTUŽNICA PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA I RATKA MLADIĆA, “SREBRENICA”, 14. novembar 1995;
III PREGLED OPTUŽNICA U SKLADU SA PRAVILOM 61 PRAVILNIKA O POSTUPKU I DOKAZIMA, 11. juli 1996;
IV IZMIJENJENA I DOPUNJENA OPTUŽNICA PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA, 28. april 2000;
V ZAHTJEV ZA IZMJENU PRVE IZMJENJENE I DOPUNJENE OPTUŽNICE PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA, 22. septembar 2008;
VI ISPRAVAK PREDLOŽENE DRUGE IZMIJENJENE I DOPUNJENE OPTUŽNICE PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA, 29. septembar 2008;
VII DRUGA IZMIJENJENA I DOPUNJENA OPTUŽNICA PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA, 18. februar 2009;
IX OPTUŽNICA S OBILJEŽENIM IZMJENAMA PROTIV RADOVANA KARADŽIĆA, 19. oktobar 2009.

 

Prof. dr. Ismet Dizdarević

KNJIGE – SVJEDOCI

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, 224 strane.

(Uvodne napomene; Agresija: Genocid, ratni zločinci, tortura i otpori; Barbari su bili bolji – nezaborav usjeklina genocida; Bibliografija Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu; Bilješka o piscu).

 

Prof. dr. Smail Čekić

Prof. dr. Muhamed Šestanović

Merisa Karović

Zilha Mastalić – Košuta

ZLOČINI NAD DJECOM SARAJEVA U OPSADI

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (868 strana)

Uvodne napomene; Metodološki pristup istraživanju; Opsada Sarajeva: Planiranje i pripremanje opsade, Aktivnosti agresora na zauzimanju grada Sarajeva; Zločin genocida u Sarajevu u opsadi: Strategija (namjernog) ubijanja civila i civilnog stanovništva, Namjerni napadi na civile i civilno stanovništvo, Ubijanje u Sarajevu i umijeće preživljavanja, Namjera (mens rea) za genocid u Sarajevu u opsadi, Odgovornost za zločin genocida u Sarajevu u opsadi (Srbija i Crna Gora – Savezna republika Jugoslavija); Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi: Sistematsko ubijanje i ranjavanje djece, Teški oblici narušavanja psihičkog integriteta djece; Lokacije masovnih ubistava civila Sarajeva u opsadi; Ubijena djeca Sarajeva u opsadi; Literarna i likovna stvaralaštva (izbor radova); Završna razmatranja.

 

Prof. dr. Smail Čekić

Mr. Meldijana Arnaut-Haseljić

Dr. Bećir Macić

MASOVNE GROBNICE U BOSNI I HERCEGOVINI – SIGURNA ZONA UJEDINJENIH NACIJA SREBRENICA

Sarajevo, 2010.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i KULT-B d.o.o. Sarajevo, (888 strana)

Uvodne napomene, Metodološki pristup istraživanju masovnih grobnica, Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici – Sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija, jula 1995. Rekonstrukcija događajaDefinicija, klasifikacija – tipologizacija (tipovi) i ekshumacija masovnih grobnica, Masovne grobnice: (Općina Zvornik, Općina Bratunac, Općina Srebrenica, Općina Vlasenica, Općina Vlasenica (Milići), Općina Šekovići, Općina Kalesija, Općina Kalesija (Osmaci), Općina Trnovo – Sarajevo, Teritorija Republike Srbije, Završna razmatranja, Prilozi, Izvori i literatura.

 

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Potočarima (Srebrenica) od 10. – 11. jula 2009.

(Knjiga 1 i 2)
Sarajevo, 2011.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (1420 strana)

Uvodna riječ; Pozdravi Konferenciji; PRVA TEMATSKA CJELINA (Presuda Međunarodnog suda pravde – Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore (26. februar 2007.) i njene impikacije; DRUGA TEMATSKA CJELINA (Planiranje, pripremanje, organizovanje i izvršenje genocida u Republici Bosni i Hercegovini); TREĆA TEMATSKA CJELINA (Poricanje genocida i sjećanje na genocid); Rezolucija Evropskog parlamenta o Srebrenici, od 15. januara 2009.; Fotografije.

 

ZLOČINI U BOSANSKOJ KRAJINI ZA VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU 1991. – 1995.

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Bihaću od 22. – 24. septembra 2000.

(Knjiga 1 i 2)
Sarajevo, 2011.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (1046 strana)

Uvodne napomene; Uvodna izlaganja i obraćanja; Korijeni, uzroci, ciljevi i planiranje zločina; Zločini u Bosanskoj krajini; Zaključci.

 

GENOCID U KONTINUITETU

– Svjedočenje ambasadora Arrie –

Sarajevo, 2011.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (97 strana)

Uvodna razmatranja; Izjave svjedoka; Uvod; Hronologija događaja; Završne primjedbe.

 

GENOCID – SJEĆANJA, OPOMENE I PORUKE

Zbornik radova sa Okruglog stola, održanog 26. januara 2011. godine u Goraždu povodom 26. januara 1942 – Dana sjećanja na genocid u Gornjem Podrinju

Sarajevo, 2012.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, (276 strana)

UVOD;
POZDRAVI OKRUGLOM STOLU: Mr. Muhamed Ramović, Suljo Imamović, Rašid Sijerčić, Jure Galić, Rade Vukosav;
SJEĆANJA, OPOMENE I PORUKE: Rašid Sijerčić, prof. dr. Smail Čekić, dr. Bećir Macić, prof. dr. Muhamed Šestanović, doc. dr. Rasim Muratović, doc. dr. Fikret Bečirović, prof. dr. Ismet Dizdarević, mr. Sabahudin Šarić, Rade Vukosav, Mujo Kafedžić, Nikola Janjić, mr. Husejin Omerović, Kasim Čeljo;
PRILOZI.

 

Akademik, Prof. dr. Muhamed Filipović

PLES MRTVACA OKO MOSTARA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (141 strana)

PREDGOVOR; Što je Mostar za Bosnu i Hercegovinu; Propadanje ljepote i značenje Mostara nije božje nego djelo ljudi koji su njime vladali i njihove politike; Oko Mostara i Hercegovine se trguje a povremeno i ratuje zbog ideja i politika bošnjačkih i hrvatskih stranaka, sa protagonistima kakvi su Ismet Hadžiosmanović, Safet Oručević ili Fatima Leho; Kako sam doživio Mostar prije rata, u ratu i nakon njega; Safeta Oručevića više nema ali tu je Fatima Leho; Propadanje Mostara i Hercegovine nije pad nego trajan proces gubljenja svojstava normalnog života u njima; Kako su gubljeni Bosna i Hercegovina, Hercegovina i Mostar; BIOGRAFIJA.

 

Jusuf Omerika

Krici iz utroba planina

Sarajevo, Mostar 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Udruženje povratkom za Bosnu i hercegovinu Mostar (184 strane)

PREDGOVOR;
Recenzije;
Tri planine;
Rastanak;
Pokolj u Krstačama;
Crvanj;
Hajka;
Kruševljani;
Gazije;
Kasaba;
Nena Fata;
Borci;
Klopka;
Majčina kletva;
Jama;
Odžak;
Dokazi;
Rječnik nepoznatih riječi;
Toponomi;
Biografija.

 

Ibrahim Čikić

GDJE SUNCE NE GRIJE – Tragična ispovijest o jednom vremenu i sudbini imena koje nosimo

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (554 strane)

PREDGOVOR;
I Sjećanja;
II Prilozi.

 

Stjepan Lapenda
Matija Lapenda

PARIŠKE HABERDŽIJE: RAT ZA SLOBODU – GODINA PRVA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (169 strana)

PREDGOVOR;
Le Monde – novine od povjerenja;
Metodologija i razradba;
Članci, osvrti, mišljenja;
Recenzije;
Resume.

 

Doc. dr. Rasim Muratović

BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE

(Tom I i II)
Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (966 strana)

Knjiga je urađena u dva toma, na oko 1. 000 stranica, dvojezički, na bosanskom i norveškom jeziku, a obradila je sve događaje vezane za Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992. – 1995, onako kako su ih vidjele norveške dnevne novine Bergens Tidende iz Bergena.

UVOD; KNJIGA I – 1992.; KNJIGA II – 1993.; KNJIGA III – 1994.; KNJIGA IV – 1995.

 

Mujo Kafedžić

FOČA, ŽRTVA GENOCIDA XX VIJEKA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (562 strane)

PREDGOVOR; UVOD; Foča u doba bosanske feudalne države (XI-XV vijek); Foča u doba osmanskog vakta; Foča u austrougarskom periodu; Prvi svjetski rat; Stvaranje države Južnih Slovena – Kraljevina SHS; Četnici – istorijski fragmenti; Drugi svjetski rat; Počeci Narodnooslobodilačke borbe u Foči; Foča u socijalističkom periodu; Razbijanje i razbijači države Jugoslavije; Odgovornost međunarodne zajednice za dimenzije genocida; Foča u odbrambenom ratu 1992.-1995.; Poslije svega, poslije Foče, Foča, ili…; REZIME; PRILOZI.

 

Doc. dr. Nedžad Ajnadžić

POLITIČKI I VOJNI ZNAČAJ ODBRANE SARAJEVA

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (593 strane)

UVOD; PRVI DIO (Opsada Sarajeva); DRUGI DIO (Odbrana Sarajeva); TREĆI DIO (Odnos međunarodne zajednice prema tragediji Sarajlija); ČETVRTI DIO (Prilozi); REZIME; LITERATURA; SKRAĆENICE; RECENZIJE; BIOGRAFIJA AUTORA.

 

Prof. dr. Omer Ibrahimagić

BOSANSKI IDENTITET I SUVERENITET

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (827 strana)

PREDGOVOR AUTORA;
PREDGOVOR PROF. DR. ASIM MUJKIĆ;
PROLEGOMENA;
1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011;
PRILOZI;
O AUTORU;
POGOVOR – AKADEMIK FERID MUHIĆ.

 

Dr. Zemir Sinanović

SAMOUBISTVO – IZBOR POJEDINCA I (ILI) POSLJEDICA KRIZE

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (527 strana)

PREDGOVOR; UVOD;
Teorijska razmatranja problema samoubistva; Vandruštveni uzroci samoubistva; Samoubistvo kao društvena pojava; Samoubistvo – izbor pojedinca i (ili) posljedica krize; Rezultati istraživanja problema samoubistva u Bosni i Hercegovini (1985.-2005.); Samoubistvo u zemljama okruženja; Prevencija samoubistva; Završna razmatranja;
SUMMARY;
BIBLIOGRAFIJA;
PRILOZI;
RECENZIJE;
O AUTORU.

 

Prof. dr. Esad Zgodić

TERITORIJALNI NACIONALIZAM
Ideologija, zlotvorstvo i alternative

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (536 strana)

UVOD: OPSESIJE TERITORIJAMA;
1. ŽIVOTINJE, LUDI I TERITORIJALNO PONAŠANJE;
2. TERITORIJ I SUBNACIONALNI IDENTITETI;
3. TERITORIJ, NACIJA I DRŽAVA;
4. NACIONALIZAM I TERITORIJALNI NACIONALIZAM;
5. IDEOLOGIJA TERITORIJALNOG NACIONALIZMA;
6. TERITORIJALNI NACIONALIZAM KAO ZLOTVOR;
7. ALTERNATIVE NACIONALIZMU: POLAZIŠTA, ELEMENTI I ORIJENTIRI;
8. ZAVRŠNA RIJEČ: NEKOLIKO ANTICIPACIJA;
BIBLIOGRAFIJA;
BILJEŠKA O AUTORU.

 

Doc. dr. Rasim Muratović

HOLOKAUST NAD JEVREJIMA I GENOCID NAD BOŠNJACIMA

(Drugo izdanje)

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (276 strana)

Predgovor;
UVOD;
HOLOKAUST;
GENOCID NAD BOŠNJACIMA;
FENOMENOLOGIJA ZLA;
JEDAN SCENARIJ ZA BUDUĆNOST;
Rezime;
Literatura;
Registri ličnih imena.

 

Mujo Begić

GENOCID U KLJUČU

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (408 strana)

UVOD;
I DIO Bosna i Hercegovina u velikosrpskoj politici;
II DIO Disolucija SFRJ i refleksija na Bosnu i Hercegovinu;
III DIO Ključ uoči agresije;
IV DIO Agresija na području općine Ključ;
V DIO Uništavanje vjerskih objekata;
VI DIO Masovne grobnice;
VII DIO Uništavanje i pljačka imovine;
VIII Logori i mjesta zatočenja Bošnjaka i Hrvata općine Ključ;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
LITERATURA;
PRILOZI.

 

Prof. dr. Smail Čekić

GENOCID I ISTINA O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 2012.

Univerzitet u Sarajevu
i
Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (800 strana)

Predgovor;
UVODNE NAPOMENE;
I. ISTINA O GENOCIDU (GENOCID U SIGURNOJ ZONI UJEDINJENIH NACIJA SREBRENICI, JULA 1995.);
II. NEGIRANJE GENOCIDA (“BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA – (O)PRAVDANJE AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU I GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA);
III. PRILOZI;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
Spisak skraćenica;
Izvori i literature;
Registri.

 

Doc. dr. Rasim Muratović

GENOCID U AHMIĆIMA 1993.

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (382 strane)

Predgovor;
AHMIĆI – RAZVOJ I PRILIKE DO AGRESIJE;
UČEŠĆE REPUBLIKE HRVATSKE U ZLOČINIMA;
DOGAĐAJI KOJI SU PRETHODILI ZLOČINIMA;
IZVRŠENJE ZLOČINA U AHMIĆIMA;
OBLICI, OBIM I KARAKTERISTIKE POČINJENIH ZLOČINA;
ŽRTVE ZLOČINA;
UBIJENI;
ODGOVORNOST ZA ZLOČINE;
PRILOZI;
UMJESTO ZAKLJUČKA;
ZAKLJUČAK AUTORA PROJEKTA I RUKOVODIOCA ISTRAŽIVANJA;
Recenzije;
Izvori;
Literatura;
Periodika.

 

Doc. dr. Fikret Bečirović

KULTURNA POLIVALENTNOST I APSURD ZLOČINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (455 strana)

Riječ urednika;
Riječ prije;
Predgovor Akademika Vladimira Premeca;
Predgovor autora;
Glava I KULTURA KAO PROČELNI SOCIOLOŠKI FENOMEN;
Glava II DODIRIVANJE I SUŽIVOT KULTURA;
Glava III APSURD AGRESIJE I ZLOČINA U BOSNI I HERCEGOVINI;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
Literatura.

 

Hasan Balić
Ismet Alija
Avdija Kovačević

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE: BOSNA I HERCEGOVINA PROTIV SRBIJE I CRNE GORE

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (252 strane)

PREDGOVOR;
Krvava bajka na Balkanu;
Poglavlje I;
Poglavlje II;
Recenzije;
Prilozi.

 

Safet Halilović

RESTITUCIJA BOSANSKE DRŽAVNOSTI

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (545 strana)

Riječ priređivača;
Predgovor uz II izdanje;
I Geneza bosanske državnosti;
II Disolucija Jugoslavije i priznanje Bosne i Hercegovine;
III Međunarodnopravni dokumenti o zabrani upotrebe sile i o kažnjavanju zločina;
IV Ratni državno-pravni akti Republike Bosne i Hercegovine;
V Statistički podaci o stanovništvu RBiH po općinama;
Prilozi.

 

Kjell Arild Nilsen

(S norveškog preveo Doc. dr. Rasim Muratović)

MILOŠEVIĆ U RATU I U HAGU -dokumentacija-

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (605 strana)

Karte i skraćenice;
Predgovor;
Poglavlje 1 (Uvod:”Ja sam svoje snage uložio za uspostavu mira”);
Poglavlje 2 (Optužnica:”Lično pravnokrivično odgovoran”);
Poglavlje 3 (Milošević na vlasti:”Apsolutni autoritet”);
Poglavlje 4 (Priprema za rat:”Mi smo ponovo u bitkama i pred bitkama”);
Poglavlje 5 (Telefonski razgovor s Karadžićem:”Upravo onako kako smo planirali”);
Poglavlje 6 (Finansiranje rata:”Ovi troškovi su državna tajna”);
Poglavlje 7 (Milošević i Hrvatska:”Niko neće biti prisiljen da ostane u Jugoslaviji”);
Poglavlje 8 (Milošević u Bosni i Hercegovini:”Mi nismo umiješani”);
Poglavlje 9 (Milošević i paravojne formacije:”Ove paravojne formacije su bile potpuno marginalne”);
Poglavlje 10 (Milošević i Srebrenica:”Mladić me nije slušao”);
Poglavlje 11 (Milošević i Kosovo:”Kosovo je važnije od moje glave”);
Poglavlje 12 (Miloševićeva samoodbrana:”Ne trebam nikoga da me brani od nezakonite institucije”);
Poglavlje 13 (Miloševićeva smrt);
Pogovor: dr. Esad Bajtal
Bilješke.

 

Mujo Begić

U OPSADI 1201 DAN – Sigurna zona UN-a Bihać

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (414 strana);

UVOD;
I DIO Bosna i Hercegovina u velikosrpskoj politici;
II DIO Disolucija SFRJ i refleksija na Bosnu i Hercegovinu;
III DIO Napad na prostor bihaćke općine;
IV DIO Napadi na grad;
V DIO Masovne grobnice i logori;
VI DIO Uništavanje civilnih objekata na području općine Bihać;
VII DIO Bihać sigurna zona UN-a;
VIII Regionalna bolnica Bihać u opsadi;
ZAVRŠNA RAZMATRANJA;
SKRAĆENICE;
IZVORI I LITERATURA;
IZRAZI ZAHVALNOSTI;
PRILOZI.

 

Mujo Begić

ZLOČINI USTANIKA U LJUTOČKOJ DOLINI 1941. GODINE

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (263 strane);

UVOD;
I DIO LJUTOČKA DOLINA KROZ HISTORIJU;
II DIO UVOD U ZLOČINE USTANIKA U LJUTOČKOJ DOLINI 1941.;
III DIO ZLOČINI USTANIKA U LJUTOČKOJ DOLINI 1941.;
IV DIO MJESTA MASOVNIH UBIJANJA;
V DIO IZBJEGLIŠTVO-MUHADŽERLUK;
VI DIO UMANJIVANJE I PREŠUĆIVANJE ZLOČINA;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
IZVORI I LITERATURA;
POPIS SKRAĆENICA;
PRILOZI.

 

ĆOSIĆEV RAT

– Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “BOSANSKI RAT” Dobrice Ćosića, održane 3. maja 2012. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu –

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (276 strana);

PREDGOVOR;
– POZDRAVNE RIJEČI I OTVARANJE NAUČNE I STRUČNE RASPRAVE O KNJIZI “BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA;
– Akademik, prof. dr. Muhamed Filipović, MARGINALIJE UZ JEDNU KNJIGU I UZ HISTORIJU NJENOG PISCA;
– Dr. Latinka Perović, DOBRICA ĆOSIĆ O JOSIPU BROZU TITU-SKICA ZA ISTRAŽIVANJE POLITIČKOG I INTELEKTUALNOG ODNOSA;
– Sonja Biserko, SRPSKA ELITA I REALIZACIJA SRPSKOG NACIONALNOG PROGRAMA;
– Prof. dr. Smail Čekić, “BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA – (O)PRAVDANJE AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU I GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA;
– Akademik, prof. dr. Ivan Cvitković, ZA ČIM ĆOSIĆ ŽALI?;
– Akademik, prof. dr. Ljubomir Berberović, O JEDNOJ KNJIZI, JEDNOM PISCU, JEDNOM TRUDU I JEDNOJ SVIJESTI;
– Dragoljub Todorović, DEMIJURG ZLA;
– Prof. dr. Ismet Dizdarević, ETNOCENTRIČKI STAVOVI AKADEMIKA DOBRICE ĆOSIĆA;
– Dr. Esad Bajtal, PSEUDODNEVNIČKE KONFABULACIJE DOBRICE ĆOSIĆA;
– Mr. sc. Muhamed S. Mujkić, ZAPISI IZ MRTVOG DOMA (SRJ) DOBRICE ĆOSIĆA O “BOSANSKOM RATU”;
– Prof. dr. Šefket Krcić, ĆOSIĆEVO PSEUDOKNJIŠKO PROIZVOĐENJE GENOCIDA;
– Prof. dr. Ismet Grbo, “BOSANSKI RAT” NIJE ZAVRŠEN (JOŠ JEDAN POKUŠAJ OŽIVLJAVANJA VELIKOSRPSKOG NACIONALIZMA IZ PERA (I GLAVE) DOBRICE ĆOSIĆA);
– Prof. dr. Senadin Lavić, VELIKOSRPSKI ETNOCENTRIZAM DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Srđan Vukadinović, INTELEKTUALNI SUNOVRAT U PERIODU BALKANSKOG NACIONALSOCIJALIZMA I TRAUMA PROŠLOSTI;
– Dr. Fikret Bečirović, BOSANSKI RAT – “MEIN KAMPF” DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Jusuf Žiga, GLORIFICIRANJE LAŽI I LAŽNI SADRŽAJ KNJIGE “BOSANSKI RAT” AUTORA DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Enver Halilović, DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM O BIH KAO SRPSKO-HRVATSKO RJEŠENJE;
– Prof. dr. Azem Kožar, NEGIRANJE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE U “BOSANSKOM RATU” DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Suad Kurtćehajić, UBOJITO PERO DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Muhamed Šestanović, LIK I DJELO DOBRICE ĆOSIĆA U KONTEKSTU ODGOVORNOSTI ZA ZLOČIN PROTIV MIRA, ZLOČI GENOCIDA I DRUGIH TEŠKIH ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA POČINJENIH U “BOSANSKOM RATU” PROTIV DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE I NAD BOŠNJACIMA;
– Prof. dr. Dželal Ibraković, PROIZVODNJA MITOVA NA MARGINAMA “TUĐEG” RATA;
– Prof. dr. Džemal Najetović, OSVRT NA VELIKODRŽAVNI PROJEKAT, IDEOLOGIJU I KNJIGU DOBRICE ĆOSIĆA “BOSANSKI RAT”;
– Mr. Meldijana Arnaut – Haseljić, DOBRICA ĆOSIĆ – KREIRANJE LAŽI O “BOSANSKOM RATU” JE KOVANJE ORUŽJA BUDUĆIM GENERACIJAMA;
– Mr. Husejin Omerović, “BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA – OZBILJNO UPOZORENJE DRŽAVI BOSNI I HERCEGOVINI;
– Mujo Kafedžić, DOBRICA ĆOSIĆ BEOGRADSKI GROBAR ISTINE;
– Bahrudin Bijedić, VREME LAŽI?;
– Osman Sušić, DOBRICA ĆOSIĆ – KREATOR VELIKOSRPSKE FAŠISTIČKE IDEOLOGIJE;
– Elvedin Mulagić, OSVRT NA KNJIGU DOBRICE ĆOSIĆA “BOSANSKI RAT” – NEGIRANJE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA I NASTAVAK KONTINUIRANOG RADA NA OŽIVOTVORENJU PROJEKTA “VELIKA SRBIJA”;
– Dr. Izet Bijedić, POGOVOR NA KNJIGU DOBRICE ĆOSIĆA “BOSANSKI RAT”.

 

ĆOSIĆEV RAT

– Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “BOSANSKI RAT” Dobrice Ćosića, održane 3. maja 2012. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu –

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (276 strana);

PREDGOVOR;
– POZDRAVNE RIJEČI I OTVARANJE NAUČNE I STRUČNE RASPRAVE O KNJIZI “BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA;
– Akademik, prof. dr. Muhamed Filipović, MARGINALIJE UZ JEDNU KNJIGU I UZ HISTORIJU NJENOG PISCA;
– Dr. Latinka Perović, DOBRICA ĆOSIĆ O JOSIPU BROZU TITU-SKICA ZA ISTRAŽIVANJE POLITIČKOG I INTELEKTUALNOG ODNOSA;
– Sonja Biserko, SRPSKA ELITA I REALIZACIJA SRPSKOG NACIONALNOG PROGRAMA;
– Prof. dr. Smail Čekić, “BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA – (O)PRAVDANJE AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU I GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA;
– Akademik, prof. dr. Ivan Cvitković, ZA ČIM ĆOSIĆ ŽALI?;
– Akademik, prof. dr. Ljubomir Berberović, O JEDNOJ KNJIZI, JEDNOM PISCU, JEDNOM TRUDU I JEDNOJ SVIJESTI;
– Dragoljub Todorović, DEMIJURG ZLA;
– Prof. dr. Ismet Dizdarević, ETNOCENTRIČKI STAVOVI AKADEMIKA DOBRICE ĆOSIĆA;
– Dr. Esad Bajtal, PSEUDODNEVNIČKE KONFABULACIJE DOBRICE ĆOSIĆA;
– Mr. sc. Muhamed S. Mujkić, ZAPISI IZ MRTVOG DOMA (SRJ) DOBRICE ĆOSIĆA O “BOSANSKOM RATU”;
– Prof. dr. Šefket Krcić, ĆOSIĆEVO PSEUDOKNJIŠKO PROIZVOĐENJE GENOCIDA;
– Prof. dr. Ismet Grbo, “BOSANSKI RAT” NIJE ZAVRŠEN (JOŠ JEDAN POKUŠAJ OŽIVLJAVANJA VELIKOSRPSKOG NACIONALIZMA IZ PERA (I GLAVE) DOBRICE ĆOSIĆA);
– Prof. dr. Senadin Lavić, VELIKOSRPSKI ETNOCENTRIZAM DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Srđan Vukadinović, INTELEKTUALNI SUNOVRAT U PERIODU BALKANSKOG NACIONALSOCIJALIZMA I TRAUMA PROŠLOSTI;
– Dr. Fikret Bečirović, BOSANSKI RAT – “MEIN KAMPF” DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Jusuf Žiga, GLORIFICIRANJE LAŽI I LAŽNI SADRŽAJ KNJIGE “BOSANSKI RAT” AUTORA DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Enver Halilović, DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM O BIH KAO SRPSKO-HRVATSKO RJEŠENJE;
– Prof. dr. Azem Kožar, NEGIRANJE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE U “BOSANSKOM RATU” DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Suad Kurtćehajić, UBOJITO PERO DOBRICE ĆOSIĆA;
– Prof. dr. Muhamed Šestanović, LIK I DJELO DOBRICE ĆOSIĆA U KONTEKSTU ODGOVORNOSTI ZA ZLOČIN PROTIV MIRA, ZLOČI GENOCIDA I DRUGIH TEŠKIH ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA POČINJENIH U “BOSANSKOM RATU” PROTIV DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE I NAD BOŠNJACIMA;
– Prof. dr. Dželal Ibraković, PROIZVODNJA MITOVA NA MARGINAMA “TUĐEG” RATA;
– Prof. dr. Džemal Najetović, OSVRT NA VELIKODRŽAVNI PROJEKAT, IDEOLOGIJU I KNJIGU DOBRICE ĆOSIĆA “BOSANSKI RAT”;
– Mr. Meldijana Arnaut – Haseljić, DOBRICA ĆOSIĆ – KREIRANJE LAŽI O “BOSANSKOM RATU” JE KOVANJE ORUŽJA BUDUĆIM GENERACIJAMA;
– Mr. Husejin Omerović, “BOSANSKI RAT” DOBRICE ĆOSIĆA – OZBILJNO UPOZORENJE DRŽAVI BOSNI I HERCEGOVINI;
– Mujo Kafedžić, DOBRICA ĆOSIĆ BEOGRADSKI GROBAR ISTINE;
– Bahrudin Bijedić, VREME LAŽI?;
– Osman Sušić, DOBRICA ĆOSIĆ – KREATOR VELIKOSRPSKE FAŠISTIČKE IDEOLOGIJE;
– Elvedin Mulagić, OSVRT NA KNJIGU DOBRICE ĆOSIĆA “BOSANSKI RAT” – NEGIRANJE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA I NASTAVAK KONTINUIRANOG RADA NA OŽIVOTVORENJU PROJEKTA “VELIKA SRBIJA”;
– Dr. Izet Bijedić, POGOVOR NA KNJIGU DOBRICE ĆOSIĆA “BOSANSKI RAT”.

 

Muharem Kreso

ISKUSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 2013.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (561 strana);

PREDGOVOR;
I DIO Bosanskohercegovački geografski prostor – položaj, dimenzije i oblik -;
II DIO Odbrana bosanskohercegovačkog geografskog prostora do formiranja bosanske države;
III DIO Srednjevjekovna bosanska država i koncepcija njene odbrane;
IV DIO Bosna u sastavu Osmanskog carstva (1463. do 1878.);
V DIO Bosna i Hercegovina u sastavu Austrougarske monarhije (1878. do 1918.);
VI Bosna i Hercegovina u sastavu zajedničkih jugoslovenskih država 1918. do 1992.;
VII Specifična iskustva agresije na Bosnu i Hercegovinu XX stoljeća (1941. do 1945. i 1992. do 1995.);
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
PRILOZI;
LITERATURA;
SKRAĆENICE.

 
NASTANAK, RAZVOJ I FUNKCIONISANJE INSTITUTA za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu 1992-1995.

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (581 strana);

UVODNE NAPOMENE;
BITNE ČINJENICE O NASTANKU, RAZVOJU I FUNKCIONISANJU INSTITUTA;
AKTIVNOSTI ORGANA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA;
NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST;
SARADNJA SA ISTRAŽIVAČKIM USTANOVAMA I ISTRAŽIVAČIMA HOLOKAUSTA I GENOCIDA;
IZDAVAČKA DJELATNOST;
PROMOCIJE KNJIGA;
UPOSLENICI I SARADNICI;
PRILOZI;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
REGISTAR LIČNIH IMENA.

 

Rasim Muratović

ZLO i ljudsko dostojanstvo u djelu Arnea Johana Vetlesena

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (254 strane);

Esad Bajtal PREDGOVOR;
UVOD;
PRVI DIO (Habermas; Levinas; Bauman;);
DRUGI DIO (Zlo u Bosni; Uvod; Između brisanja stvarnosti i negiranja realnosti; Mitovi i neprijateljske slike; Karakter blizine; Optuživanje žrtve i neutralnost;);
TREĆI DIO (Žrtve se stide; Ne zurite u zlo blijedo; Šta je zlo; Pravdanje i negiranje zla; Zlo koje za rezultat ima stid – Bosna; Od kolektivizacije do individualizacije stida; Neizdrživo je biti žrtva i neizdrživo je razmišljati o žrtvi; Sramota novosiromašnih;);
ZAKLJUČAK;
RECENZIJE;
BIBLIOGRAFIJA;
REGISTAR IMENA.

 

Arne Johan Vetlesen

Šta je etika

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (217 strana);

UVOD;
POGLAVLJE 1 (Polazna tačka etike: “Ovo je nepravedno!”);
POGLAVLJE 2 (Je li uvijek pogrešno lagati?);
POGLAVLJE 3 (Moralni identitet);
POGLAVLJE 4 (Kako znamo šta je moralno ispravno?);
POGLAVLJE 5 (Nova etika za novo vrijem);
POGLAVLJE 6 (Moralna kritika kao kulturna kritika);
POGLAVLJE 7 (Ovisnost i ranjivost);
POGLAVLJE 8 (Prijeti li ugovor moralnim obavezama?);
POGLAVLJE 9 (Antičko doba – izazovi i multikulturalnost);
REGISTAR IMENA.

 

Esad Bajtal

Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (274 strane);

SLOVO O KNJIZI;

TKANJE RATA (EPITAF ZA LUĐAKA, Svojatanje za ubijanje, Istina nebeskog naroda, Crtanje rata, Srbija do Tokija, Plansko paraliziranje Bosne, Zločini čiste savjesti, Srbiziranje JNA, Kordinirano H-S dijeljenje Bosne, Pansrbizam i etno-rasizam, Zločin i šutnja o zločinu, Pljačka naroda u ime naroda.);

NEGACIJA TKANJA (PREDGOVOR, UVOD, Slobodan Milošević njim samim, Nadmenost faraonskog cinizma, Rigidnost-znak intelektualne inferiornosti, Kaligulijanski staljinizam, Blef – prikriveni krik očajnika, Navodni masakri i navodne masovne grobnice, Filozofija svjesno izabrane amnezije, Arogancija ad infinitum, Cinizam čiste laži i ljudi – kokoši, Veliki deficit evropske logike, Na®cistički egoizam, Srbi više nikad ni s kim neće živjeti zajedno, Artizam sračunatih pričina, Haag i pitanje smrtne kazne, PS, Logoreia fantastica.);

ISTINA O TKANJU TKANJA (GOVOR ČINJENICA I DOKUMENTA, Najava genocida, Jugoslavija kao izgovor, Mladić – pa to je ljudi genocid, Plaćena i podla kampanja, Miroslave, to sve treba pobiti, Laž kao jedina istina, Jezik asocijacija, Pjevanje u slavu genocida, POKUŠAJ NEGACIJE ČINJENICA, Žrtve kao razbojnici, Sluganski dokumentarizam, Laž kao jedini advokat, Pseudologia phantastica, Sedmi rat za ostvarenje Velike Srbije, ĆOSIĆEV RAT, Fenomen poštene laži.);

4 SOFISTICIRANI NASTAVAK TKANJA (METANARACIJA, POETIZACIJA I PSIHIJATRIZACIJA DAYTONA, Pričam ti priču, Kako je narodna grobnica postala sveto slovo, Istinski a ne formalno biti, Mrzim ga zato što me mrzi.);

5 ETIČKA KRITIKA KRVAVOG TKANJA (PASJA OPSKURNOST ETNO-RASIZMA, Više od nacizma, Teškoća biranja između dobra i zla, Bestidnost krivaca i stid žrtve, Svi su neprijatelji.);

BIBLIOGRAFIJA.

 

POLITIČKI I VOJNI ZNAČAJ ODBRANE SARAJEVA 1992.-1995.

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 29. februara i 1. marta 2012. u Sarajevu

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (934 strane);

UVODNE NAPOMENE;
UMJESTO UVODA – prof. dr. Nijaz Duraković, Odbrana Sarajeva je odbrana Bosne i Hercegovine;

KNJIGA PRVA
POLITIČKI I VOJNI ZNAČAJ ODBRANE SARAJEVA 1992-1995.;

Akademik prof. dr. Muhamed Filipović, Značaj i uloga odbrane Sarajeva u ratu protiv srpske i hrvatske agresije na Bosnu i Hercegovinu;
Akademik prof. dr. Mirko Pejanović, Značaj Platforme o radu Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za koncepciju otpora i odbrane Bosne i Hercegovine (1992-1995);
Prof. dr. Zijad Šehić, Utjecaj međunarodne diplomatije na prilike u Sarajevu 1992-1995;
Prof. dr. Vesna Barić-Punda, Opsada Sarajeva (1992-1995). Novi prilog raspravama o konceptu humanitarne intervencije u međunarodnom pravu;
Prof. dr. Sakib Softić, Sporazum o ponovnom otvaranju Sarajevskog aerodrome od 5. juna 1992. godine – Propuštena šansa Vijeća sigurnosti da se agresije suzbije;
Dr. Nedžad Ajnadžić, Politički i vojni aspekti odbrane Sarajeva;
Prof. dr. Vladimir-Đuro Degan (profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), Opsada Sarajeva i odgovornosti Vijeća sigurnosti prema Povelji UN-a;
Prof. dr. Kasim Trnka, Diplomatska borba za odbranu Sarajeva;
Akademik prof. dr. Omer Ibrahimagić, Pravni i politički značaj odbrane Sarajeva;
Prof. dr. Miša Zgonec Rožej, Oružani embargo Vijeća sigurnosti UN-a 1991.-1995., zabrana genocida i pravo Bosne i Hercegovine na samoodbranu;
Prof. dr. Berko Zečević – dr. Vahid Karavelić, Uspostavljanje veza između ciklusa uvoza komponenti i sirovina za proizvodnju municije iz Savezne republike Jugoslavije za potrebe vojne fabrije “PRETIS” i intenzivnih borbi na širem području Sarajeva tokom njegove opsade 1992-1995. godine;
Prof. dr. Srđan Vukadinović, Odgovornost međunarodne zajednice za opsadu Sarajeva;
Prof. dr. David Petigrew, Genocid i međunarodna intervencija: problematično naslijeđe Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995-2012.;
Prof. dr. Milanka Miković, Ranjavanje i smrt djece u Sarajevu pod opsadom;
Mr. Vahid Karavelić, Teroriziranje Sarajeva 1992-1995. godine;
Prof. dr. Ismet Dizdarević, Motiviranost za odbranu Sarajeva u uvjetima višestrukog djelovanja traumatskih stresora u njemu;
Prof. dr. Milan Popović, O saučesničkoj odgovornosti dela međunarodne zajednice;
Amir Ahmić, Presuda ICTY-a protiv Stanislava Galića – ZNAČAJ PRAVNIH I ČINJENIČNIH ZAKLJUČAKA;
Dr. Zemir Sinanović, Opsada (1992-1995) i odbrana (1992-2012) Sarajeva;
Prof. dr. Džemal Najetović, Embargo na uvoz naoružanja – Izraz nepravedne politike prema Bosni i Hercegovini od 1992-1995.;
Prof. dr. Sanela Bašić, Kolektivna trauma, paralelne istine i rekonsilijacija – slučaj Bosna i Hercegovina;
Mr. Merisa Karović, Masakr na Markalama, 5. februar 1994.;
Mr. Zilha Mastalić – Košuta, Masovna ubistva djece u Sarajevu pod opsadom 1992-1995.;
Osman Sušić, Historijski revizionizam: negiranje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima;

DRUGI DIO

Akademik prof. dr. Ejup Ganić, Bitne historijske činjenice o opsadi Sarajeva (novi pokušaj manipulacije Srbije);
Stjepan Kljujić, Odbrana Sarajeva – svjetski simbol otpora fašizmu;
Prof. dr. Ivo Komšić, Mogućnosti političkog djelovanja u Sarajevu u opsadi;
Florence Hartmann, Opsada Sarajeva: Miloševićev pokušaj da prevari i zavede međunarodnu zajednicu;
Prof. dr. Tomislav Išek, (De)mobilizatorski posjeti nekih najvažnijih predstavnika međunarodne zajednice Sarajeva u opsadi (1992-1995);
Mark Harmon, Značaj Presude ICTY-a protiv Momčila Perišića;
Akademik prof. dr. Ljubomir Berberović, Srpsko konsultaciono vijeće i predstavnici međunarodne zajednice u Sarajevu u opsadi 1993-1994.;
Akademik prof. dr. Vlatko Doleček, Primjer intelektualnog otpora agresiji;
Prof. dr. Luka Markešić, Sarajevo između neba i granata (Sarajevski denvnik fra Ljube Lucića);
Akademik prof. dr. Vladimir Premec, Anticivilizacijski faktum: opsada Sarajeva 1992-1995.;
Hasan Efendić, Vojno-politički značaj odbrane Sarajeva, posmatran sa aspekta mjesta i uloge TO Republike Bosne i Hercegovine;
Fikret Muslimović, Sadržaj i karakter događaja u Sarajevu 2. i 3. maja 1992.;
Hamid Bahto, Dešavanja u Sarajevu 2. i 3. maja 1992.;
Prof. dr. Duljko Hasić, Ekonomske štete na objektima culture i obrazovanja Sarajeva izazvane agresijom;
Veljko Droca, Uloga Građanskog foruma Srba u Sarajeva;
Dr. Marinko Pejić, Uloga HVO Sarajevu u odbrani Sarajeva;
Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, Hirurg i ranjenik u Sarajevu;
Dr. Youssef Hajir, Značaj organizacije opće bolnice Dobrinja u periodu 1992-1995.;
Prof. dr. Senadin Ljubojević, Da li je uspjela paklena namjera agresora da “razvuče pamet” stanovnicima opkoljenog Sarajeva;
Prof. dr. Zehra Dizdarević – Hasan Žutić, Pulmološka služba u Sarajevu u opsadi;
Prof. dr. Faris Gavrankapetanović, Poratno opterećenje dječije populacije ratnim ozljedama;
Prof. dr. Ajnija Omanić, Zločini nad zdravstvenim radnicima u Sarajevu;
Prof. dr. Selmo Cikotić, Odbrana Sarajeva je symbol borbe za univerzalne vrijednosti;
Mr. Meldijana Arnaut Haseljić – Mr. Velid Šabić, Presuda ICTY-a protiv Dragomira Miloševića – pravo i Pravda za žrtve Sarajeva u opsadi;
Prof. dr. Faruk Dalagija, Radiološka dijagnostika u Sarajevu tokom opsade (1992-1995.);
Mr. Husejin Omerović, Učešće dobrovoljaca i stranih plaćenika u opsadi Sarajeva;
Mr. Ermin Kuka, Obrazovni sistem u Sarajevu tokom opsade 1992-1995.

 

Merisa Karović-Babić

Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995.

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (345 strana);

PREDGOVOR;
1. UVOD;
2. AGRESIJA NA RBIH I OPSADA SARAJEVA;
3. MASOVNA UBISTVA CIVILA U SARAJEVU: APRIL 1992 – MAJ 1993. GODINE;
4. SARAJEVO – SIGURNA ZONA UJEDINJENIH NACIJA;
5. “POVLAČENJE” – “PREGRUPISAVANJE” TEŠKOG NAORUŽANJA OKO SARAJEVA. MASOVNA UBISTVA CIVILA: MART 1994-AUGUST 1995. GODINE;
6. ZLOČINI “IZ OPSADE” POČINJENI NAD CIVILIMA U OPSADI;
7. BROJ ŽRTAVA I ODGOVORNOST ZA ZLOČINE;
8. ZAKLJUČAK;
9. IZVORI I LITERATURA;
10. PRILOZI.

 

Elvedin Mulagić

Negiranje genocida nad Bošnjacima

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (231 strana);

PREDGOVOR;
UVOD;
1. GENOCID U TEORIJI I RELEVANTNIM DOKUMENTIMA;
2. NAUČNA SAZNANJA O POJAVI NEGIRANJA GENOCIDA;
3. OSNOVNA POLAZIŠTA NEGATORA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA;
4. SISTEMSKI PRISTUP U NEGIRANJU GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA POČINJENOG U PERIODU 1992-1995;
5. NEGIRANJE GENOCIDA NA MEĐUNARODNOM NIVOU;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
IZVORI I LITERATURA.
O AUTORU.

 

Eli Tauber

Holokaust u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2014.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (700 strana);

PREDGOVOR;
ANTISEMITIZAM;
HOLOKAUST/ŠOA;
I IDEOLOŠKI I DRUŠTVENI PREDUVJETI HOLOKAUSTA;
II PROGON JEVREJA – ZAKONSKA LEGISLATIVA, ODUZIMANJE IMOVINE, POVJERENICI, TEROR NAD JEVREJIMA, JEVREJSKA SEFARDSKA I AŠKENASKA OPĆINA U TOKU RATNIH DEŠAVANJA;
III KONAČNO RJEŠENJE JEVREJSKOG PITANJA U BOSNI I HERCEGOVINI;
IV KONCETRACIONI I RADNI LOGORI, LOGORI SMRTI;
V ANTISEMITSKA PROPAGANDA I DJELATNOST USTAŠKIH VLASTI NA PRIMJERU SARAJEVSKOG NOVOG LISTA I IZLOŽBE “ŽIDOVI”;
VI POKUŠAJI SPAŠAVANJA;
VII USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE I PRIKLJUČIVANJE JEVREJA NARODNOOSLOBODILAČKOM POKRETU;
VIII PRILOZI.

 

Nermin Halilagić

Zločin protiv čovječnosti u savremenom krivičnom pravu

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (348 strana);

PREDGOVOR;
UVOD;
GLAVA PRVA – MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO;
GLAVA DRUGA – ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI PREMA STATUTIMA MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH SUDOVA, NACRTIMA KODEKSA ZLOČINA PROTIV MIRA I SIGURNOSTI I KRIVIČNOG ZAKONA BIH;
GLAVA TREĆA – POJAM I OSNOVNI ELEMENTI ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI;
GLAVA ČETVRTA – RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA; DODATAK – STATISTIČKI PODACI MKSJ U VEZI KRIVIČNOG DJELA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI.

 

Irene Levin

Šta je socijalni rad

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (241 strana);

PREDGOVOR;
POGLAVLJE 1 (Šta je socijalni rad);
POGLAVLJE 2 (Još jedan predmet);
POGLAVLJE 3 (Kakav je to predmet);
POGLAVLJE 4 (Osoba u situaciji);
POGLAVLJE 5 (Relacije);
POGLAVLJE 6 (Promjene);
POGLAVLJE 7 (Pomoć i kontrola);
POGLAVLJE 8 (Od maramice i uske cipele);
BILJEŠKE;
LITERATURA;
REGISTAR.

 

Mujo Begić

GENOCID U PRIJEDORU – SVJEDOČENJA

Zagreb, Sarajevo, 2015.

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (775 strana);

RIJEČ UREDNIKA;
UVOD;
I DIO PRIJEDOR UOČI AGRESIJE;
II DIO NAPADI SRPSKIH SNAGA NA PODRUČJU OPĆINE PRIJEDOR;
III DIO LOGORI I DRUGA MJESTA ZATOČENJA U PRIJEDORU;
IV DIO MASOVNI PROGONI BOŠNJAKA I HRVATA SA PODRUČJA OPĆINE PRIJEDOR;
V DIO UNIŠTAVANJE ISLAMSKIH I KATOLIČKIH VJERSKIH OBJEKATA;
VI DIO UNIŠTAVANJE MATERIJALNIH DOBARA BOŠNJAKA I HRVATA NA PODRUČJU OPĆINE PRIJEDOR;
VII DIO MASOVNE GROBNICE;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
IZVORI I LITERATURA;
SVJEDOČENJA ŽRTAVA U OPĆINI PRIJEDOR, BOSNA I HERCEGOVINA.

 

Rasim Muratović
Ermin Kuka

GENOCID U BRČKOM 1992-1995.

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (646 strana);

PREDGOVOR;
I DIO – BRČKO – PRILIKE PRIJE I POSLIJE AGRESIJE SRBIJE I CRNE GORE NA BIH;
II DIO – OBLICI, OBIM I KARAKTERISTIKA POČINJENIH ZLOČINA I GENOCIDA U BRČKOM;
III DIO – CIVILNE ŽRTVE GENOCIDA;
IV DIO – ODGOVORNOST ZA ZLOČINE I GENOCID U BRČKOM;
POST SCRIPTUM;
PRILOZI;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
ZAKLJUČAK RUKOVODIOCA ISTRAŽIVANJA;
RECENZIJE;
IZVORI I LITERATURA;
REGISTAR IMENA.

 

Esad Bajtal

Prijevod na engleski Samir Kulaglić

UJED ZMIJE SJEĆANJA – Hommage dostojanstvu i bolu majki Srebrenice

Sarajevo, 2015.
Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (51, 51 strana);

 

Mujo Begić
Senadin Ramić
Zlatan Ališić

TOMAŠICA – MASOVNA GROBNICA

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (152 strane);

UVOD;
1. DIO: UVOD ZA TOMAŠICU (Osnovne karakteristike općine Prijedor; Kako je počelo – Prijedor, 29/30. aprila 1992. godine; Napadi srpskih snaga i nastanak masovne grobnice Tomašica; Početak masovnih ubijanja Bošnjaka i Hrvata; Ubijeni Kozarčani – prve žrtve Tomašice; Zločini srpskih snaga u gradu Prijedoru – ubijanje na ulicama; Zločini srpskih snagfa na području Brda – ubijanja pred očima najmilijih.);
2. DIO: TOMAŠICA – NAJVEĆA PRIMARNA MASOVNA GROBNICA U BOSNI I HERCEGOVINI (Prikrivanje posmrtnih ostataka ubijenih žrtava; Ekshumacija masovne grobnice Tomašica; Kako su žrtve ubijene – vrste smrtnih povreda; Posjeta lokalitetu masovne grobnice Tomašica; Identifikacije žrtava iz masovnih grobnica Tomašica i Jakarina kosa; Dženaza žrtvama Tomašice; Medijska izvještavanja o pronalasku masovne grobnice Tomašica; Pomoć u ekshumaciji;);
ZAJKLJUČNA RAZMATRANJA;
IZVORI I LITERATURA.

 

Muamer Džananović

ZLOČINI NAD DJECOM U GORAŽDU TOKOM OPSADE 1992-1995.

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (304 strane);

UVOD;
1. TEORIJSKO-METODOLOŠKI PRISTUP RADU (Teorijske osnove rada, Metodološki pristup radu);
2. GORAŽDE U VELIKOSRPSKIM STRATEŠKIM CILJEVIMA (Disolucija SFRJ i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Opsada Goražda);
3. STRATEGIJA NAMJERNIH NAPADA NA CIVILE, CIVILNO STANOVNIŠTVO I CIVILNE OBJEKTE U GORAŽDU TOKOM OPSADE (Ubijanje u Goraždu i “ubijanje” Goražda);
4. ZLOČINI NAD DJECOM U GORAŽDU TOKOM OPSADE (Sistematsko ubijanje djece, Ostali zločini nad djecom);
ZAKLJUČAK;
SKRAĆENICE;
PRILOZI.

 

Izet Kubat
Salko Čampara

GENOCID NAD BOŠNJACIMA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Geoprojekat Tuzla (552 strane);

UVOD;
PRVO POGLAVLJE (Kratak izvod iz konvencija, deklaracija i povelja UN o pitanju genocida);
DRUGO POGLAVLJE (Predosmansko doba);
TREĆE POGLAVLJE (Ko su Bošnjani-Bošnjaci-etnogeneza);
ČETVRTO POGLAVLJE (Vladavina Osmanlija do 1978. …);
PETO POGLAVLJE (Primjeri genocidnog čišćenja Bošnjaka u Crnoj Gori i Istočnoj Hercegovini…);
ŠESTO POGLAVLJE (Znameniti Bošnjaci u Osmanskom carstvu…);
SEDMO POGLAVLJE (Vladavina Austrougarske monarhije u Bosni i Hercegovini od 1878-1914. godine…);
OSMO POGLAVLJE (Kraljevina Slovenaca Hrvata i Srba 1918-1941. godine; Položaj Bosne i Hercegovine u zajednici Jugoslovenskih naroda…);
DEVETO POGLAVLJE (Genocidni korijeni planiranja i zatiranja Bošnjaka u velikodržavnim projektima Srbije, Hrvatske i Crne Gore);
DESETO POGLAVLJE (Podjela Sandžaka na crnogorski i srpski);
JEDANAESTO POGLAVLJE (Velikosrpski scenarij u “Načertaniju”…);
DVANAESTO POGLAVLJE (Rezolucije, apeli i protesti Bošnjaka zbog hapšenja i ubijanja Srba od Vlade NDH 1941. godine…);
TRINAESTO POGLAVLJE (Jedan od korijena zatiranja Bošnjaka u Istočnoj Hercegovini je i agrarna reforma…);
ČETRNAESTO POGLAVLJE (Popisi stanovništva od Osmanske carevine, Austrougarske monarhije, Kraljevine Jugoslavije i Titove Jugoslavije po općinama);
PETNAESTO POGLAVLJE (Nekoliko izjava uglednih svjetskih i srpskih intelektualaca o svojim sunarodnjacima dinarskim Srbima i Crnogorcima…);
NEPOZNATE RIJEČI, LIČNOSTI I POJMOVI;
LITERATURA;
RECENZIJE;
AUTORI.

 

Paul Moxnes

Šta je strah


S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (219 strana);

Predgovor;
POGLAVLJE 1 Zdravi strah;
POGLAVLJE 2 Teorija straha;
POGLAVLJE 3 Bolesni strah;
POGLAVLJE 4 Naravno, to pričinjava bol… Ovladati strahom na svoju ruku;
ZAVRŠETAK;
LITERATURA;
REGISTAR.

 

Omer Ibrahimagić

Bosna se bliži svome smiraju

Sarajevo, 2015.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (835 strana);

PREDGOVOR AUTORA;
PREDGOVOR;
IDEJE I PROJEKTI;
MIŠLJENJA GRUPE ZA STRATEGIJU;
PREDAVANJA;
JUBILEJI;
ESEJI I OSVRTI;
PISMA;
PRILOG;
O AUTORU;
POGOVOR.

 

Øyvind Østerud

Šta je rat


S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (236 strana);

Uvod;
POGLAVLJE 1 Zašto rat?;
POGLAVLJE 2 Novi ratovi;
POGLAVLJE 3 Vođenje rata na prodaju;
POGLAVLJE 4 Demokratski mir?;
POGLAVLJE 5 Kad u ratu pobijede slabi;
ZAVRŠETAK;
LITERATURA;
REGISTAR.

 

Mujo Begić

Bosanska Krupa 1992-1995. – Porušeni grad-

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (350 strana);

UVOD;
I. BOSANSKA KRAJINA U VELIKOSRPSKIM PLANOVIMA;
II. BOSANSKA KRUPA UOČI AGRESIJE;
III. AGRESIJA NA PODRUČJU OPŠTINE BOSANSKA KRUPA;
IV. LOGORI I MJESTA ZATOČENJA BOŠNJAKA I HRVATA OPŠTINE BOSANSKA KRUPA;
V. UNIŠTAVANJE VJERSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE BOSANSKA KRUPA;
VI. MASOVNE GROBNICE I DRUGA MJESTA UBIJANJA BOŠNJAKA I HRVATA OPŠTINE BOSANSKA KRUPA;
VII. UNIŠTAVANJE I PLJAČKANJE IMOVINE BOŠNJAKA I HRVATA OPŠTINE BOSANSKA KRUPA;
VIII. NEZAKONITI PROGON BOŠNJAKA I HRVATA SA PRIVREMENO OKUPIRANOG DIJELA BOSANSKE KRUPE;
IX. UBIJANJE DJECE NA PODRUČJU OPŠTINE BOSANSKA KRUPA;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
SPISAK SKRAĆENICA;
IZVORI I LITERATURA;
REGISTAR LIČNIH IMENA;

 

Husejin Omerović

Žrtve genocida na području Vlasenice 1992. – 1995.

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (499 strana);

PREDGOVOR;
UVOD;
I. VLASENICA KROZ HISTORIJU;
KORIJENI I UZROCI SRPSKE GENOCIDNE POLITIKE PREMA BOSNI I HERCEGOVINI;
II. NAUČNA SAZNANJA O POLITIČKIM I VOJNIM OKOLNOSTIMA U JUGOSLAVIJI, BOSNI I HERCEGOVINI I VLASENICI UOČI AGRESIJE;
III. ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA VLASENICE 1992.-1993.;
ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA VLASENIČKIH SELA;
SPECIFIČNOSTI ZLOČINA NAD ODREĐENIM KATEGORIJAMA ŽRTAVA;
MJESTA ZATOČENJA BOŠNJAČKOG STANOVNIŠTVA VLASENICE;
IV. ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA VLASENICE 1993 – 1995.;
V. ŽRTVE GENOCIDA;
VI. ODGOVORNOST ZA ZLOČINE NAD BOŠNJACIMA VLASENICE;
VII. STRADANJA SRBA SA PODRUČJA OPŠTINE VLASENICA;
VIII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
SPISAK SKRAĆENICA;
IX. IZVORI I LITERATURA;
X. PRILOZI.

 

Dževa Avdić

Moj osmijeh je moja osveta

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (195 strana);

RECENZIJE;
BIOGRAFIJA.

 

SREBRENICA 1995-2015: EVALUACIJA NASLIJEĐA I DUGOROČNIH POSLJEDICA GENOCIDA

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 9-11. jula 2015. godine Sarajevo – Tuzla – Srebrenica (Potočari): 9-11. juli 2015.

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (1034 strana);

SADRŽAJ;

KNJIGA PRVA (538 strana)

POZDRAVNE RIJEČI

Rasim Muratović
Enes Karić
Muharem Avdispahić
Ivar Amundsen

Ahmić, Amir, ICTY – istraživanje i dokazivanje genocida u Bosni i Hercegovini;
Arnaut-Haseljić, Meldijana, Subašić-Galijatović, Sabina, Hajrić-Čaušević, Alma, Genocid nad Bošnjacima Podrinja;
Avdić, Dževa, Moram reći….da se suprotstavim zaboravu;
Balić, Hasan, Srebrenica bosanskohercegovački amandman;
Bečirović, Fikret, Genocid nad Bošnjacima bosanskog Podrinja – destrukcija demografske karte i dugoročne društveno-političke i ekonomske posljedice;
Bećirević, Edina, Negiranje genocida: Studija o slučaju Bosne i Hercegovine;
Begić, Mujo, Genocid u Prijedoru i Srebrenici – komparativni pristup;
Dizdarević, Ismet, Posttraumatski stresni poremećaj žrtava srebreničkog genocida;
Doubt, Keith, Očuvanje prijateljstva prije i poslije genocida;
Džananović, Muamer, Grabovica Almir, Zločini u Žepi 1992-1995.;
Džubur-Kulenović, Alma, Liječenje preživjelih političkog i ratnog zlostavljanja: psihoterapija svjedočenjem;
Đozić Adib, Alibegović, Abdel, Obrazovanje i genocid – Ko, kako i zašto kriptoizira i „zabranjuje“ institucionalno obrazovanje o genocidu nad Bošnjacima 1992-1995;
Efendić, Nirha, Kulturalnomemorijski aspekt i poetičke odlike dokumentarno-memoarske proze Hasana Nuhanovića i Emira Suljagića;
Fejzić-Čengić, Fahira, Narod bez prava na genocid!;
Gabela, Omer, Perspektive teorijsko-empirijskog istraživanja genocida u Bosni i Hercegovini;
Halilagić, Nermin, Uloga međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini;
Halilović, Enver, Politički aspekt genocida u Srebrenici;
Hasić, Zijad, Zaštićene zone u oružanom sukobu s osvrtom na zaštićene zone tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995.;
Hero, Mesud, Memorijalni centar Potočari – prednosti i nedostaci koncepta;
Hubbel, Weiss John, Zašto je teško okončati genocid;
Huseinović, Avdo, Mogućnost rekonstrukcije toka genocida u Srebrenici kroz svjedočenja pripadnika Vojske i MUP-a Republike Srpske;
Ibrahimagić, Omer, Međunarodna zajednica je izdala Srebrenicu;
Kožar, Azem, Kulturno-historijsko naslijeđe o ratnim zločinima i zločinu genocida u Srebrenici;
Krcić, Šefket, Svijet i genocid u Srebrenici Tragična sudbina Bošnjaka Srebrenice 1995-2015;
Kromljak, Laura, Karamehić-Muratović, Ajlina, Posttraumatski rast i nivoi svjedočenja u djelu Esada Boškaila i Julije Lieblich “Ranjen ovako više sam budan: pronaći značenje nakon proživljenog užasa”.

 

SREBRENICA 1995-2015: EVALUACIJA NASLIJEĐA I DUGOROČNIH POSLJEDICA GENOCIDA

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 9-11. jula 2015. godine Sarajevo – Tuzla – Srebrenica (Potočari): 9-11. juli 2015.

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (1034 strana);

SADRŽAJ;

KNJIGA DRUGA (496 strana)

Kuka, Ermin, Značaj i uloga edukacije o genocidu u sigurnoj zoni UN-a Srebrenici, jula 1995. godine;
Kurtćehajić, Suad, Genocid u Srebrenici kao osnov poništenja Dejtonskog mirovnog sporazuma;
Kurtović, Rejhan, Deklaracija o Srebrenici između potreba i stvarnosti;
Lapandić, Nermin, Jedanaesta faza genocida u Bosni i Hercegovini;
Mahmutović, Muhamed, Srebrenica – genocid kojeg nema u školskim udžbenicima!;
Matton, Sylvie, Dokazi i sram, međunarodna odgovornost za genocid u Srebrenici, 9. juli 2015. godine;
Medić, Jasmin, Genocid u Kozarcu i Srebrenici – komparativni pristup;
Mišković, Tamara, Usaglašavanje međunarodnih konvencija i nacionalnih propisa: donošenje odluka o zaštiti djeteta u ratu;
Moćević,Tarik, Politički sistem BiH kao posljedica genocida;
Moore, Benjamin, Sjećanje, usmena pripovijest i generacijske podjele: Bosanska dijaspora u St. Louisu;
Mulagić, Elvedin, Negiranje genocida nad Tutsima i genocida nad Bošnjacima – komparativni prikaz;
Muratović, Admir, Genocid i zločini nad Bošnjacima Bosne i Sandžaka, u periodu 1992-1995. godine – s posebnim osvrtom na Srebrenicu – istina kao najsigurnija preventiva od ponavljanja zla;
Muratović, Rasim, Džananović, Muamer, Svjedočenje žrtava genocida o zločinu genocida u Srebrenici jula 1995.;
Najetović, Džemal, Međunarodna umiješanost i odgovornost za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici;
Omerović, Husejin, Okupacija Vlasenice i zločini nad Bošnjacima sa područja ove opštine;
Pejanović, Mirko, Cvrk, Mirsad, Povratak izbjeglica u funkciji obnove međuetničkog povjerenja u gradu i opštini Srebrenica;
Pettigrew, David, Sprečavanje kulturnog sjećanja i identiteta u Bosni i Hercegovini: Zabrana izgradnje spomenika u Republici Srpskoj kao nastavak genocida;
Popović, Milan, Klauzula haosa;
Rizvić, Selma, Alispahić, Fatmir, Virtuelni muzej kao medij kulture sjećanja;
Sinanović, Zemir, Zločin i kazna: Samoubistva ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini;
Šarić, Sabahudin, Negiranje genocida u Srebrenici;
Šestanović, Muhamed, Patologija negiranja i minimiziranja genocida nad Bošnjacima;
Škrbić, Ajla, Kako na pravi način obilježiti Srebrenicu?;
Taljić, Isnam, Kako tretirati Srebrenicu u umjetnosti, posebno u literaturi (na primjeru moje knjige “Roman o Srebrenici”);
Termiz, Dževad, Problemi u istraživanju zločinâ;
Vukadinović, Srđan, Nivoi suočavanja sa ne/odgovornošću za sprečavanje dugoročnih posledica genocida u Srebrenici;
Zagorica, Jasmina, Genocid nad Bošnjacima Podrinja – socijalna problematika samohranog roditeljstva.

 

Smail Čekić

DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM – LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI, TOM I – III

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (2061 strana);

SADRŽAJ;
PREDGOVOR;
PREFACE;

I.

BITNE ČINJENICE I DOKAZI O AGRESIJI NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU I ZLOČINU GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA;

II.

LEGALIZACIJA TERITORIJALNIH OSVAJANJA I ZLOČINA GENOCIDA;

III.

DOKUMENTI O AGRESIJI I ZLOČINU GENOCIDA;

ZAVRŠNA RAZMATRANJA;
FINAL CONSIDERATIONS;
SKRAĆENICE;
IZVORI I LITERATURA;
IZVORI;
LITERATURA;
PERIODIKA;
REGISTRI;
A. REGISTAR LIČNIH IMENA;
B. REGISTAR GEOGRAFSKIH POJMOVA.

SADRŽAJ PROČITAJ U PDF FORMATU!
TOM I
TOM II
TOM III

 

Eli Tauber

When Neighbors Were Real Human Beings

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (45 strana);

Introduction;
Righteous Among The Nations Bosnia And Herzegovina;
The Story Of How Zlata Was Adopted Forever;
Bogljub and Ljuba’s Bravery;
The village of saftey;
The story Of Andjelka and her family;
Two employees who saved the boss;
The Schindler of Tuzla;
The Silk Factory’s Mechanic;
The children of Hasija;
Aliza was like their child;
The story of Zejneba;
The Courage of Rezak and Sulejman;
They saved the Sarajevo Haggadah;
Uncle Salih;
The story of Ahmed, who saved his Jewish friends, and paid with his life;
One family;
Little Ester was saved first.

 

Grete Brochmann

Šta je imigracija


S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2016.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (222 strana);

Uvod;
POGLAVLJE 1 Migracijska okolina;
POGLAVLJE 2 Država blagostanja;
POGLAVLJE 3 Ko su useljenici?;
POGLAVLJE 4 Nacija i multikulturno društvo;
POGLAVLJE 5 Rad i internacionalizacija;
POGLAVLJE 6 Imigracija u novom stoljeću;
Bilješke;
Registar.

 

Dževa Avdić

Moj osmijeh je moja osveta - Drugo izdanje

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (195 strana);

RECENZIJE;
BIOGRAFIJA.

Arne Johan Vetlesen

Studije o zlu

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (306 strana);

UVOD;
OBJAŠNJENJA O OPRAVDANOSTI. ANALIZA ANDERSA BEHRINGA BREIVIKA I TERORISTIČKOG ČINA OD 22. JULA;
KAKO ŽIVJETI SA PSIHIČKIM BOLOM?;
ZLOČINI - REZULTAT UGNJETAVANJA ILI SLOBODNOG IZRAŽAVANJA OSJEĆANJA?;
ZLOČINCI, SAMORAZUMJEVANJE I ZLO;
JE LI ISPRAVNO PAMTITI ZLO?;
JE LI OPROST MORALNO POGREŠAN?;
UPUTA NA RANIJA IZDANJA;
REGISTAR IMENA.

Rasim Muratović

Olovo 1992 - 1995. Stradanje i razaranje herojskog Olova

Sarajevo, 2017

Univerzitet u Sarajevu Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (507 strana);

PREDGOVOR;

I. DIO;

OLOVO – PRILIKE DO AGRESIJE;

Osnovne karakteristike razvoja;
Olovo između dva svjetska rata;
Olovo u Drugom svjetskom ratu i zločini četnika;
Žrtve zločina na području općine Olovo u Drugom svjetskom ratu 1941-1945.;
Žrtve zločina u Drugom svjetskom ratu 1941-1945. u općini Olovo po naseljenim mjestima prema spiskovima Muzeja žrtava genocida u Beogradu;
Olovo u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini;
Prvi višestranački izbori u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini;
Prvi višestranački izbori na području općine Olovo;

II. DIO;

UČEŠĆE SRBIJE I CRNE GORE U ZLOČINIMA;

Srpska nacionalistička ideologija;
Velikosrpska ideologija i politika: buđenje, jačanje i realizacija;
Politička i ekonomska kriza i raspad Jugoslavije;

III. DIO;

DOGAĐAJI KOJI SU PRETHODILI ZLOČINIMA;

Republika Bosna i Hercegovina pred agresiju;
Politička borba za osamostaljenje i međunarodno priznanje Rpublike Bosne i Hercegovine;
Stradanje mladih vojnika – regruta u JNA;
Policijska stanica općine Olovo pred agresiju;
Teritorijalna odbrana općine Olovo pred agresiju;
Civilna zaštita općine Olovo pred agresiju;

IV. DIO;

IZVRŠENJE ZLOČINA NA PODRUČJU OPĆINE OLOVO;

Pripreme za odbranu Olova od nadolazeće agresije;
Privremeno zaposjednuta teritorija od nelegalne Srpske opštine Olovo;
Agresija na Olovo;
Počeli su zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
Zločini nad civilnim stanovništvom;
Materijalne štete na društvenim civilnim i objektima;
Stradanje obrazovnog sistema u Olovu u vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu;
Uništavanje vjerskih objekata na području općine Olovo;
Slomljene su ofanzive agresora na Olovo;

V. DIO;

ŽRTVE GENOCIDA –UBIJENI-;

ODGOVORNOST ZA ZLOČINE U OLOVU;

Odgovornost za zločine u Olovu;

PRILOZI;
A. DOKUMENTI;
B. FAKSIMILI NOVINSKIH ČLANAKA;
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA;
ZAKLJUČAK AUTORA PROJEKTA I RUKOVODIOCA ISTRAŽIVANJA;
SJEĆANJA NA POSJETU OLOVU;
Akademik prof. dr. Ejup Ganić;
Akademik prof. dr. Mirko Pejanović;
IZVORI I LITERATURA;
REGISTAR IMENA;
REGISTAR GEOGRAFSKIH POJMOVA.

Mujo Begić

Genocid u Sanskom Mostu

Sarajevo, 2017

Univerzitet u Sarajevu Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (856 strana);

UVOD

 

I. DIO: PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE I IZVOĐENJE AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU S POSEBNIM OSVRTOM NA OPŠTINU SANSKI MOST;

 

I. 1. Političke prilike i događaji pred agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu;

I. 2. Prvi višestranački izbori na području opštine Sanski Most 1990. godine;

I. 3. Sanski Most uoči agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu;

I. 4. Formiranje Srpske opštine Sanski Most;

I. 5. Krizni štab Srpske opštine Sanski Most;

I. 6. Uloga JNA i naoružavanje srpskih vojnih jedinica na području opštine Sanski Most;

I. 7. Formiranje srpske policije na području opštine Sanski Most;

I. 8. Napadi srpskih snaga na području opštine Sanski Most;

 

II. DIO: POSLJEDICE AGRESIJE I GENOCIDA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

II.1. Masovne, zajedničke i pojedinačne grobnice u kojima su pronađeni posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata;

II.1.1. Masovna grobnica jama Bunarevi - Mrkunjić-Grad;

II.1.2. Masovna grobnica Dragoraj;

II.1.3. Masovna grobnica Golubnjača-Drvar;

II.1.4. Masovna grobnica Gornja Tramošnja-Jankov do;

II.1.5. Masovna grobnica Grošića-groblje I-Stara Rijeka;

II.1.6. Masovna grobnica Grošića-groblje II-Stara Rijeka;

II.1.7. Masovna grobnica Hazići-Majkići-opština Oštra Luka;

II.1.8. Masovna grobnica Hazići-Pavići;

II.1.9. Masovna grobnica Hrustovo-Kasapnice;

II.1.10. Masovna grobnica Hrustovo I-Kukavice;

II.1.11. Masovna grobnica jama Ravnice;

II.1.12. Masovna grobnica Kljevci I;

II.1.13. Masovna grobnica Kruhari-Greda I Sanski Most;

II.1.14. Masovna grobnica Kruhari-Greda II;

II.1.15. Masovna grobnica Lukavice-Budim;

II.1.16. Masovna grobnica Okreč-Haradine;

II.1.17. Masovna grobnica Sanakeram;

II.1.18. Masovna grobnica Sasina;

II.1.19. Masovna grobnica Stjepanovići-jama Zvečarka;

II.1.20. Masovna grobnica Stričići-Manjača;

II.1.21. Masovna grobnica Škrljevita-groblje;

II.1.22. Masovna grobnica Tomina;

II.1.23. Masovna grobnica Tomina-Markovići;

II.1.24. Masovna grobnica Trnova;

II.1.25. Masovna grobnica Trnova-Lugovi;

II.1.26. Masovna grobnica Ušće Dabra;

II.1.27. Masovna grobnica Vrhpoljski most I;

II.1.28. Masovna grobnica Vrhpoljski most II;

II.1.29. Masovna grobnica Vrhpoljski most III;

II.1.30. Masovna grobnica Vrhpolje-polje;

II.2.1. Zajednička grobnica Bjeline-Donji Lipnik;

II.2.2. Zajednička grobnica Donji Kamengrad-Dolina;

II.2.3. Zajednička grobnica Dževar;

II.2.4. Zajednička grobnica Hrustovo-Jeleči;

II.2.5. Zajednička grobnica Hrustovo-Kljajići;

II.2.6. Zajednička grobnica Hrustovo II;

II.2.7. Zajednička grobnica Hrustovo-Merdanovići;

II.2.8. Zajednička grobnica Hrustovo-Merdanovići I;

II.2.9. Zajednička grobnica Hrustovo VII-Merdanovići;

II.2.10. Zajednička grobnica Kljevci-Kotlari;

II.2.11. Zajednička grobnica Okreč I;

II.2.12. Zajednička grobnica Okreč II;

II.2.13. Zajednička grobnica Okreč II;

II.2.14. Zajednička grobnica Podvidača-Bilbije;

II.2.15. Zajednička grobnica Tomina;

II.2.16. Zajednička grobnica Vrhpolje-raskrsnica;

 

III. DIO: POJEDINAČNA UBIJANJA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST 1;

 

IV. DIO: LOGORI I DRUGA MJESTA ZATOČENJA BOŠNJAKA I HRVATA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

IV.1. Koncentracioni logor Manjača (Banja Luka);

IV.2. Logor u “Sportskoj dvorani” u Sanskom Mostu;

IV.3. Logor “Betonirka” (garaže preduzeća “Betonirka”);

IV.4. Logor u “Stanici javne bezbjednosti” (SUP-u) Sanski Most;

IV.5. Logor u krugu preduzeća “Krings”-logor “Krings”;

IV.6. Logor u spomen-kući “Sime Miljuša” u Lušci Palanci;

IV.7. Logor kotlovnica hotela “Sana” Sanski Most;

IV.8. Logor u fabrici “Sanakeram” u Sanskom Mostu;

IV.9. Logor u Osnovnoj školi Donja Tramošnja (Sanski Most);

IV.10. Logor “Batković” (Bijeljina);

IV.11. Logor “Kamenica” u Drvaru;

 

V. DIO: ZLOČINI NAD ŽENAMA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

VI. DIO: UBIJANJE DJECE NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

VII. DIO: UBIJANJE RANJENIH I BOLESNIH CIVILA-BOŠNJAKA I HRVATA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

VIII. DIO: SILOVANJA I DRUGI OBLICI SEKSUALNOG NASILJA NAD BOŠNJACIMA I HRVATIMA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

IX. DIO: UNIŠTAVANJE VJERSKIH OBJEKATA BOŠNJAKA I HRVATA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

IX.1. Uništavanje vjerskih objekata Bošnjaka-muslimana na području opštine Sanski Most;

IX.2. Uništavanje katoličkih crkava i drugih vjerskih objekata na području opštine Sanski Most

 

X. DIO: UNIŠTAVANJE I PLJAČKA MATERIJALNIH DOBARA BOŠNJAKA I HRVATA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST;

 

XI. DIO: NEZAKONITI PROGON I DEPORTACIJA BOŠNJAKA I HRVATA SA PODRUČJA OPŠTINE SANSKI MOST;

 

ZAVRŠNA RAZMATRANJA;

POPIS SKRAĆENICA;

IZVORI I LITERATURA;

INDEKS IMENA.

 

 

Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Šefko Hodžić, Muhamed Smajić, Mesud Šadinlija

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (493 strane);

Uvodne napomene;

I PLANIRANJE I PRIPREMANJE AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU I GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA;

II POČETNI PERIOD AGRESIJE, BORBENA DEJSTVA I ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKI RAZVOJ DO FORMIRANJA 1. KORPUSA ARBiH;
   Opće karakteristike prostora i elementi oružanih snaga;
   Početni period agresije i objedinjavanje odbrambenih snaga;
   Operacija "LJETO-92";
   Organizacijske promjene i borbena dejstva tokom jula i augusta 1992;
   Operacija "JUG-92";

III FORMIRANJE 1. KORPUSA ARBiH, BORBENA DEJSTVA I ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKI RAZVOJ DO KRAJA MAJA 1993;
   Formiranje 1. korpusa ARBiH;
   Operacija "KOVERTA";
   Stanje i razvoj događaja u zoni odgovornosti 1. korpusa;

IV BORBENA DEJSTVA I ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKI RAZVOJ 1. KORPUSA U DRUGOJ POLOVINI 1993;
   Organizacijske i kadrovske promjene u junu 1993;
   Operacija "LUKOVAC-93";
   Tunel D-B;
   Operacija "NERETVA-93;
   Akcije 1. korpusas antidržavnih i kriminalnih elemenata;
   "TREBEVIĆ";
   "HUM";
   "MILJACKA";
   Operacija "PANCIR" i formiranje IKM Visoko;
   Borbe na sarajevskom bojištu od novembra 1993. do februara 1994;

V BORBENA DEJSTVA I ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKI RAZVOJ 1. KORPUSA TOKOM 1994;
  Borbena dejstva, organizacijske promjene i opći razvoj prilika na bojištu do junskog primirja 1994. godine;
  Organizacijske promjene i prilagođavanje jedinica uslovima na bojištu tokom ljetanjeg primirja 1994. godine;

VI BORBENA DEJSTVA I ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKI RAZVOJ 1. KORPUSA TOKOM 1995;
   Prelazak 1. korpusa na divizijsku strukturu;
   Borbena dejstva 1- korupa tokom proljeća 1995;
   Operacija "TEKBIR";
   1. korpus od okončanja operacije "T" do kraja rata;
   Učešće 1. korpusa u završnim operacijama ARBiH u Bosanskoj Krupi;

VII JEDINICE 1. KORPUSA;
   Ratna obilježja Komande i jedinica 1. korpusa ARBiH;

VIII STRUKTURA LJUDSTVA I GUBITAKA U LJUDSTVU I KARAKTERISTIKE RUKOVOĐENJA I KOMANDOVANJA U 1. KORPUSU ARBiH;
   Brojnost, struktura i gubici ljudstva 1. korpusa po godinama rata;
   Bitni aspekti rukovođenja i komandovanja u funkciji vođenja borbenih dejstava 1. korpusa tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995;

IX DOBITNICI ODLIKOVANJA I NAJVIŠEG RATNOG PRIZNANJA U 1. KORPUSU ARBiH;

X STARJEŠINE KOMANDI I JEDINICA 1. KORPUSA;
   Zaključna razmatranja;
   Izvori i literatura;
   Skraćenice;
   Registar geografskih pojmova;
   Registar ličnih imena.

Zilha Mastalić-Košuta, Alma Hajrić-Čaušević, Almir Grabovica, Elvir Duranović, Hikmet Karčić

Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (410 strana);

PREDGOVOR;

UVODNA RIJEČ;

 

I DIO

 

UVOD;

JAJCE I ŠIPOVO KROZ HISTORIJU;

 

POLITIČKE I VOJNE PRIPREME PRED AGRESIJU NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU – OPSADA I OKUPACIJA JAJCA;

 

ŠIPOVO U VRIJEME AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU;

 

ŽRTVE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA NA PODRUČJU JAJCA, JEZERA I ŠIPOVA;

 

ODGOVORNOST ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA NA PODRUČJU JAJCA, JEZERA I ŠIPOVA;

DOKUMENTI O AGRESORSKIM NAPADIMA NA JAJCE, JEZERO I ŠIPOVO;

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA PRVOG DIJELA KNJIGE;

 

II DIO

MEMORIJALIZACIJA ZLOČINA NAD BOŠNJACIMA JAJCA, JEZERA I ŠIPOVA UVOD;

ZAKLJUČCI I PREPORUKE DRUGOG DIJELA KNJIGE;

IZVORI I LITERATURA;

BIOGRAFIJE AUTORA.

Jasmin Hodžić

Telegrami za Angela Palmersa, Priče iz ratnog djetinjstva

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (83 strane);

Lete, lete leci;
Zovem se Dž;
Za mir;
Seoba naroda;
Za dom spremni;
Kasnonoćna buđenja;
Drugi ujed zmije;
Moj otac – dobri duh;
Treća (ne)sreća;
Pucanj;
Snalažljivost;
Ničija zemlja;
Neugodno iznenađenje;
Svako na svoju stranu;
Moj prvi logor;
Moj drugi logor;
U međuvremenu;
Samica;
Tabani koji svrbe;
Glad;
Hljeb koji budi;
Put;
Put do vrha;
Muzej;
Ángel u paklu – iznenadna prozivka;
Novogodišnje iznenađenje;
Odlazeći Ángel;
Škola;
Nesretni susret;
Kamp;
Povratak sebi;
Prvi telegram za Ángela Palmerasa;
You’ve got mail.

 

Meldijana Arnaut Haseljić

Prisilni nestanci na području Sarajeva 1992 - 1995

Sarajevo, 2017.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (327 strana);

Sadržaj;

Uvod;

I Političke i vojne pripreme i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu;

Disolucija Socijalističke federativne republike Jugoslavije;

Politički planovi, priprema i izvršenje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu;

II Pozicija Sarajeva u agresorskim ciljevima;

Politika naoružavanja srpskog stanovništva;

Opsada Sarajeva;

Uloga JNA u opsadi grada;

III Prisilni nestanci;

Tretman žrtava oružanih sukoba u međunarodnom i nacionalnom pravu;

Tretman žrtava oružanog sukoba u međunarodnom humanitarnom pravu ;

Teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949.;

Tretman žrtava oružanog sukoba u nacionalnom zakonodavstvu;

Prisilni nestanci u međunarodnoj i nacionalnoj pravnoj regulativi;

IV Zločini nad civilnim stanovništvom Sarajeva 1992-1995.;

Zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad stanovništvom Sarajeva 1992-1995.;

Masovni zločini nad civilnim stanovništvom Sarajeva;

Prisilni nestanci na području Sarajeva 1992 – 1995;

Zločini nad stanovništvom Sarajeva na privremeno okupiranim područjima 1992–1995.;

V Prisilni nestanci na području Sarajeva 1992-1995.;

Prisilni nestanak – zločin protiv čovječnosti;

Prisilni nestanci – politika i praksa prikrivanja zločina;

VI Zaključna razmatranja;

Prisilno nestale osobe;

VII Skraćenice;

VIII Izvori i literatura.

Nils Johan Lavik

Nora Sveaass

Politička psihologija

S norveškog preveo Rasim Muratović

Sarajevo, 2018.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (403 strana);

Predgovor

Dio 1

Šta je politička psihologija?
Uloga ličnosti u političkoj psihologiji
Socijalnopolitičke perspektive u politici
Mentalni problemi i poremećaj ličnosti kod političkih lidera

Dio 2

Ljudska prava kao okvir
Zloupotreba psihologije i psihijatrije u političke svrhe
Politička psihologija sa juga

Dio 3

Ratna psihologija
Teror i terorizam
Genocid
Tortura – oružje okrutnosti
Prisilna migracija i identitet

Dio 4

Prijelaz, obračun i pomirenje
Politička psihologija između moći i ljudskih prava
Literatura
Registar

Mesud Šadinlija

Između pravde i realpolitike

Sarajevo, 2018.

Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (759 strana);

UVOD

1. KONTEKST I AKTERI

1.1. Bosna i Hercegovina u disoluciji Jugoslavije
1.2. Odnos Jugoslavenske narodne armije prema Bosni i Hercegovini od kraja 1991. do transformacije 2. vojne oblasti u Vojsku Republike Srpske
1.3. Elementi oružanih snaga na teritoriji Bosne i Hercegovine početkom 1992.

2. OD CUTILEIROVOG PLANA DO LONDONSKE KONFERENCIJE

2.1. Cutileirov plan i diplomatski napori međunarodne zajednice od početka rata do Londonske konferencije
2.2. Borbena dejstva od početka rata do Londonske konferencije

Kupres
Bosanska Posavina
Hercegovina
Karakteristični problemi u odnosima HVO-a i TORBiH/ARBiH
Sarajevo
Podrinje
Bosanska krajina

3. PERIOD VANCE-OWENOVOG MIROVNOG PLANA

3.1. Vance-Owenov plan
3.2. Borbena dejstva u vrijeme pregovora na osnovu Vance-Owenovog plana

Sarajevo
Podrinje

Odnosi ARBiH i HVO-a

4. PERIOD OWEN-STOLTENBERGOVOG MIROVNOG PLANA
4.1 Owen-Stoltenbergov plan
4.2. Borbena dejstva u vrijeme pregovora na osnovu Owen-Stoltenbergovog plana

Područje Sarajeva i Goražda
Hercegovina i srednja Bosna
Tešanjsko-dobojsko, maglajsko i zavidovićko bojište
Posavski koridor
Bosanska krajina

5. OD PLANA KONTAKT-GRUPE DO DEJTONA

5.1. Plan Kontakt-grupe i pokušaji njegove implementacije
do početka pregovora u Dejtonu
5.2. Razvoj vojnih operacija od objave plana Kontakt-grupe do početka dejtonskih mirovnih pregovora

Borbena dejstva tokom 1994. godine
Borbena dejstva tokom 1995. godine

Zaključak
Summary
KARTE
Skraćenice
Izvori i literatura

Ermin Kuka

Genocid nad Bošnjacima u Višegradu 1992-1995.

Sarajevo, 2019.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

PREDGOVOR

I. VIŠEGRAD – PRILIKE DO AGRESIJE

    Osnovne karakteristike razvoja Višegrada

    Višegrad između dva svjetska rata

    Zločini četnika u Višegradu u Drugom svjetskom ratu

    Višegrad u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

II. DOGAĐAJI KOJI SU PRETHODILI ZLOČINIMA I GENOCIDU

    Prvi višestranački izbori u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

    Politička dešavanja u Višegradu nakon izbora i konstituiranje nove vlasti

    Pripreme za izvršenje genocida i drugih zločina

III. UČEŠĆE SRBIJE I CRNE GORE U ZLOČINIMA

    Okupacija Višegrada od strane JNA

    Logistička pomoć i podrška

    Učešće stranih vojnih plaćenika i dobrovoljaca u agresiji i genocidu

IV. IZVRŠENJE ZLOČINA U VIŠEGRADU

    Zločini nad Bošnjacima na području Višegrada

    Zločin spaljivanja žrtava

         Selo Kabernik

         Selo Zanožje

         Selo Prelovo

         Selo Smriječje

         Selo Kosovo Polje

         Pionirska ulica

         Bikavac

         Selo Zlatnik

    Logori i mjesta zatočenja Bošnjaka

         Kasarna JNA u Uzamnici

         Stanica javne bezbjednosti

         Vatrogasni dom

         Osnovna škola “Hasan Veletovac“

         Osnovna škola u Orahovcima

         Osnovna škola “Vuk Karadžić“

         Zavod za zaštitu mentalno-retardirane ženske djece i omladine

         Hotel “Višegrad“

         Mjesni ured u Dobrunu

        Hotel “Vilina vlas“

    Zločin silovanja na području Višegrada

    Masovne grobnice

         Jezero Perućac

         Hrtar grad

         Kurtalići

         Velji Lug

         Drinsko

         Dušće

         Mezarje Stražište

         Kameničko točilo

         Crnčići

        Jama Paklenik (Sokolac)

        Slap (Žepa)

    Materijalne štete

         Uništavanje vjerskih objekata

         Pljačkanje imovine

V. ŽRTVE - UBIJENI –

VI. ODGOVORNOST ZA ZLOČINE U VIŠEGRADU

    Odgovornost za genocid u Višegradu

    Pravosnažne sudske presude

PRILOZI

DOKUMENTI

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

IZVORI I LITERATURA

Meldijana Arnaut Haseljić

Politike i prakse prikrivanja zločina - Masovne grobnice na području Sarajeva 1992-1995

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (593 strane)

Fikret Bečirović

Demografski gubici na području Općine Mostar (1992-1995)

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (322 strane)

Mujo Begić

Nastanak i djelovanje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (605 strana)

GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995-2020: Uzroci, razmjere i posljedice

Zbornik radova

TOM I

TOM II

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (1022 strane)

Denis Bećirović

Teritorijalni ekspanzionizam Srbije prema Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2021.

Univerzitet u Sarajevu

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (834 strane)