KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv

čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

 

Na osnovu čl. 29. i 31. stav (1) tačka d) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj 01-394/18, od 25.04.2018. godine, direktor Instituta objavljuje

KONKURS

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:

 • Naučni saradnik - 1 izvršilac, puno radno vrijeme                                                    .

Opći uvjeti:

 • naučno zvanje doktora iz oblasti društvenih nauka-pravne nauke ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

         

 • Izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Potrebna dokumentacija:

 • prijava na konkurs;
 • diploma o naučnom stepenu doktora pravnih nauka;
 • naučne radove;
 • biografiju sa bibliografijom;
 • dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 • prosjek ocjena sa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za kandidate sa stepenom trećeg ciklusa studija iz naučne oblasti za koje se bira;
 • uvjerenje o državljanstvu.

 

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa odlukom o izboru u naučno zvanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na web stranici Instituta.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave slati na adresu: Halida Nazečića br. 4, Sarajevo sa naznakom “Za Konkurs“.

                                                        

 

                                                D I R E K T O R

 

                                                        Prof. dr. Rasim Muratović, naučni savjetnik

Share: